TAWIZ NAQSH BARAE DAFA ADHA SAR

158
IS NAQSH KO LIKH KAR JIS KO ADHE SAR KA DARD HO LIKH KAR BANDHE INSHA ALLH JALD HI SHIFA HASL HOGI

Give Your Mashwara Feedback