Baab 53 Mukashifatul Quloob
Tauba ki fazeelat mein bohot si aayaat waarid hai,
Farmane ILAAHI hai : "Aur tauba karo ALLAH ki taraf aye mominon ! aur falaah paao." Aur farmaya : "Aur jo log ALLAH ke saath koi aur maabood nahi pukaarte aur naahaq kisi insaan ko qatl nahi karte jiske qatl ko ALLAH ne haraam kar diya hai aur zinaa nahi karte aur jo koi ye kaam karega, sakht museebat se mulaaqaat karega qayamat ke din usey do-guna azaab diya jaayega aur ruswaayi ke saath hamesha usi mein rahega magar jisne tauba ki aur imaan laaya aur achche amal kiye pas ye log ALLAH TA'ALA unki buraiyyon ko nekiyon mein badal deta hai aur ALLAH bakshnewala meherbaan hai aur jo koi tauba kare aur achche amal kare pas beshak woh ruju karta hai ALLAH ki taraf ruju karna."   Tauba ke muta'alliq bohot si ahaadees hai.. Muslim ki ek hadees hai ke beshak ALLAH TA'ALA  Apni rehmat ko raat mein wasee' karta hai taaki din mein gunaah karnewale tauba karein aur WOH unki tauba qubool farmaye aur isi tarah din ko Apna daste rehmat daraaz farmata hai taaki raat ke gunaahgaaron ki tauba qubool farmaye yahan tak ke magrib se suraj tuloo hoga (roz e qayamat tak ) Tirmizi ki hadees hai ,magrib ki taraf ek darwaza hai jiski chaudaayi 40 yaa 70 saal ke safar ke baraabar hai, ALLAH TA'ALA ne usey aasmaan wa zameen ki paidaaish ke waqt se tauba ke liye khola hai aur usey band nahi karega yahan tak ke magrib se suraj tuloo hoga. (roz e qayamat tak )   Tirmizi ki hadees saheeh hai ALLAH TA'ALA ne magrib mein tauba ke liye ek darwaza banaaya hai jiska arz 70 saal ke safar ke baraabar hai , ALLAH us waqt tak usey band nahi farmayega jab tak ke us se pehle suraj magrib se tuloo naa kare. Chunaanche Farmane ILAAHI hai : "Jis din tere RAB ki baaz nishaaniyaan aayengi, kisi ko uska imaan nafa nahi dega jo is se pehle imaan nahi laaya tha " ye kaha gaya hai ke ye riwaayat aur pehle waali riwaayat ke marfoo' hone ki tasreeh nahi milti jaisa ke Baihaqi ne iski tasreeh ki hai, iska jawaab ye hai ke aisi baatein apni aqal aur samajh se nahi kahi jaati lihaaza ye Hadees marfoo' ke hukm mein hogi.   Tibraani ne Jaiyyad sanad se naql kiya hai ke jannat ke 8 darwaze hai ,7 darwaze band hai aur ek darwaza tauba ke liye khula hai yahan tak ke suraj magrib se tuloo hoga. Ibne Maaja ne Jaiyyad sanad se ye hadees riwaayat ki hai ke agar tum itne gunaah karo ke tumhare gunaah aasmaanon tak pohonch jaayein , phir tum tauba karo to ALLAH TA'ALA tumhari tauba qubool farma lega. Haakim ki saheeh riwaayat hai ke ye baat insaan ki sa'aadat-mandi ki alaamat hai ke uski zindagi taweel ho aur ALLAH TA'ALA use tauba ki taufeeq ataa farmaye. Tirmizi, Ibne Maajaa aur Haakim ki riwaayat hai ke har insaan khataakaar hai aur behtareen khataakaar tauba karnewale hai.   EK KHATAAKAAR AUR USKI MAAFI :   Bukhari wa Muslim ki Hadees hai ke ek bande ne gunaah kiya , phir ALLAH ki baargaah mein arz kiya , aye ALLAH maine bohot bada gunaah kiya hai , mera ye gunaah maaf farma de, RAB ne farmaya MERA banda jaanta hai ke uska KHUDA hai jo gunaah par pakad karta hai aur gunaahon ko maaf karta hai lihaaza uska gunaah maaf kar diya, phir woh insaan jitni muddat ALLAH ne chaaha gunaahon se ruka raha, phir usne doosra gunaah kar liya aur kaha aye ALLAH !  Maine aur gunaah kar liya, usey maaf farma de, tab RABB E JALEEL ne farmaya MERA banda jaanta hai ke uska KHUDA gunaahon ko baksh deta hai aur gunaahon ke sabab pakad leta hai, lihaaza ALLAH ne uska gunaah maaf farma diya phir jitne din ALLAH TA'ALA ne chaaha woh ruka raha yahan tak ke usne aur gunaah kar liya aur arz kiya ke yaa ALLAH ! Maine phir gunaah kiya hai, mere is gunaah ko maaf farma de, RAB ne farmaya MERA banda jaanta hai ke uska KHUDA gunaahon ko maaf farma deta hai aur unpar muaakhzaa bhi karta hai, isi sabab uske gunaahon ko maaf kar diya jaata hai aur RAB farmata hai, MAINE apne bande ko baksh diya, woh jo chaahe amal kare.   Manziri رحمت لله عليه ka qaul hai " jo chaahe amal kare " ka matlab ye hai ke ALLAH  ALEEM WA KHABEER hai, USEY ilm hai ke jab bhi MERA yeh banda gunaah karega fauran hi gunaah se tauba kar lega aur uski daleel ye hai ke woh jyunhi gunaah karta hai tauba kar leta hai aur jab uska ye tareeqa ho ke gunaah karte hi dil ki gehraiyyon se tauba karle to aisi soorat mein usey gunaah nuqsaan nahi denge, iska ye maana nahi ke woh zabaan se tauba kare magar dil se gunaahon se nafrat ka izhaar na  kare aur baar baar gunaah karne lag jaaye kyunki ye jhooton ki tauba hai. Muhaddiseen ki ek jamaa'at ne ye saheeh riwaayat naql ki hai ke momin jab koi gunaah karta hai to uske dil par siyaah (kaala)nuqtaa padh jaata hai, agar woh tauba karle, gunaah se ruk jaaye aur astagfaar kare to woh nuqtaa saaf ho jaata hai aur agar woh gunaah karta rehta hai to uska dil siyaah nuqton mein chhup jaata hai ,iska zikr ALLAH TA'ALA ne kitaab e muqaddas mein farmaya hai, irshaad hota hai : "Hargiz nahi ye balki unke dilon par unke aamaal ne zang chadha diya hai." Tirmizi ki riwaayat hai ke ALLAH TA'ALA bande ki tauba qubool farmata hai jab tak ke uski rooh gale tak na pohonch jaaye.   RASOOL E AKRAM ﷺ KI HAZRATE MA'AZ KO NASEEHATEIN :   Tibraani aur Baihaqi ne HAZRATE MA'AZ رضي الله عنه se riwaayat ki hai ke HUZOOR ﷺ ne MERA haath pakda aur kuch door chalne ke baad farmaya aye MA'AZ ! MAIN Tujhe ALLAH se darne ,sachchi baat karne ,waada poora karne ,amaanat ki adaayegi ,khayaanat se parhez , yateem par rehem, humsaaye (padosi) ki hifaazat, gussa zabt karne, narmi guftaar, bohot salaam karne , haakim ki itaa'at, Qur'an mein gaur o fikr, Hijrat ko mehboob rakhne , hisaab se darne ,thodi ummeedon aur behtareen amal ki waseeyat karta hun aur musalmaanon ko gaali dene , jhoote ki tasdeeq karne, sachche ko jhutlaane , haakim e aadil ki naafarmaani karne aur zameen mein fitna wa fasaad phailaane se Tujhe rokta hun , Aye MA'AZ !  ALLAH TA'ALA ka har darakht aur paththar ke paas zikr kar aur har poshidaah gunaah ki chhup kar tauba kar aur zaahiri gunaah ki zaahir mein tauba kar.   TAAIB KA GUNAAH HAR JAGAH SE MITAA DIYA JAATA HAI :   Asbahaani ki riwaayat hai ke jab banda apne gunaahon se tauba kar leta hai to ALLAH TA'ALA uske muhaafiz farishton ko, uske aazaaye badan ko aur zameen ke us tukde ko jispar usne gunaah kiya hai us bande ka gunaah mitaa deta hai yahaan tak ke woh qayamat mein ALLAH ki baargaah mein pesh hoga aur uske gunaahon ki koi gawaahi denewala nahi hoga . Asbahaani ki ek riwaayat hai ke gunaahon par sharm-saar ALLAH TA'ALA ki rehmat ka muntazir hota hai aur mutakabbir ALLAH TA'ALA ki naaraazgi ka muntazir hota hai, Aye ALLAH ke bandon ! Jaan lo ke har amal karnewala apne amal ko paayega aur duniya se nahi niklega yahan tak ke woh apne achche aur bure amal ko dekh lega aur aamaal ka daar o madaar unke khaatima par hai, aur raat wa din tumhari sawaariyaan hai unpar sawaar ho kar aakhirat ki taraf achcha safar karo, tauba mein taakheer (der karne) se bacho kyunki maut achaanak aati hai, tum mein se koi ALLAH TA'ALA ke Hilm ki wajah se sust na ho jaaye kyunki aag tumse tumhare joote se bhi qareeb hai, phir HUZOOR ﷺ ne yeh aayat padhi : "Pas jo koi zarraa baraabar neki karega usey dekhega aur jo koi zarraa baraabar buraayi karega usey dekhega."   Tibraani yeh Hadees naql karte hain ke gunaahon se tauba karnewala us shaksh ki tarah hai jiska koi gunaah na ho. Baihaqi ne yeh Hadees ek doosre tareeq se naql ki hai, usmein yeh lafz zyada hai, gunaahon se astaghfaar karnewala jo baraabar gunaah bhi kiye jaa raha hai, aisa hai jaise woh RAB TA'ALA se mazaak kar raha ho. Saheeh ibne Hibbaan aur Haakim ki riwaayat hai ke gunaahon par sharmindagi tauba hai, yaani sharmindagi tauba ka ahem rukn hai jaise Hajj mein wuqoof e Arfaat hai. Tauba ke liye zaroori hai ke woh sirf gunaahon ke kharaab hone aur ALLAH TA'ALA ke azaab se darte huwe ki jaaye, apni be-izzati ke darr se yaa rupaye paise ke zaaya hone ki wajah se naa ho. Haakim ne sanad e saheeh se yeh Hadees naql ki hai lekin ismein ek raawi saaqit hai, ke ALLAH TA'ALA kisi bande ke gunaahon par pashemaani aur sharmindagi dekhta hai to usey bakshish talab karne se pehle baksh deta hai.   Muslim wagaira ki Hadees hai, HUZOOR ﷺ ne farmaya us zaat ki qasam JISKE qabza e qudrat mein MERI jaan hai agar tum gunaah naa karo aur bakshish talab naa karo to ALLAH TA'ALA tumhe khatam karde aur tumhare badle mein aisi qaum ko laaye jo gunaah karein aur ALLAH TA'ALA se bakshish talab karein phir ALLAH TA'ALA unhein maaf farma de. Muslim ki Hadees hai , koi aisa nahi hai jise ALLAH TA'ALA se zyadaa apni taareef pasand ho , isiliye ALLAH TA'ALA ne apni taareef farmayi hai aur koi bhi ALLAH TA'ALA se zyaada baa-gairat nahi hai, isiliye ALLAH TA'ALA ne badkaariyon ko haraam kar diya hai aur koi aisa nahi hai jo ALLAH TA'ALA se zyaada uzr pasand karnewala ho isiliye ALLAH TA'ALA ne kitaabein naazil ki aur RASOOLON ko bheja.   EK ZAANIYA KI TAUBA :   Muslim ki riwaayat hai ke ek aurat juhaina jo zinaa se haamila huwi thi HUZOOR ﷺ ki khidmat mein aayi aur arz ki Yaa RASOOLALLAH ! ﷺ Main qaabile hadd hun , mujhpar hadd jaari farmaiyye , HUZOOR ﷺ ne uske sarparast ko bulaakar farmaya ke is se husne sulook karna aur jab iska bachcha paida ho jaaye to isey MERE paas le aana, chunaanche us shakhs ne aisa hi kiya aur HUZOOR ﷺ ne hukm farmaya ke is aurat ke kapde achchi tarah baandh diye jaaye, phir AAPNE usey sangsaar karne ka hukm diya aur baad mein AAPNE uski namaaz e janaza padhaayi. HAZRAT E UMAR رضي الله عنه ne arz ki YAA RASOOLALLAH ! ﷺ AAPNE is zaaniya ki namaaz e janaza padhaayi ? AAP ﷺ ne farmaya, isne aisi tauba ki hai ke agar woh Madine ke sattar aadmiyon mein baant di jaaye to sab ko poori ho jaaye , kya TUMNE is se koi afzal shakhs dekha ke woh khud ko ALLAH ki hudood ke ijra ke liye le aayi hai.   Tirmizi ne ba-sanad e Hasan , Saheeh ibn e Hibbaan aur ba-sanad e Saheeh Haakim ne HAZRAT E IBN E UMAR رضي الله عنه se riwaayat ki hai , UNHONE kaha main HUZOOR ﷺ ki guftugu sunta tha , AAP ek ya do martaba (aur UNHONE saat martaba tak gina ) se zyada kisi baat ko nahi dohraaya karte the magar yeh baat maine AAPSE is se bhi zyada baar suni hai , AAP ﷺ farmaate the ke bani israel mein ek kifl naami shaks tha , woh gunaahon se parhez nahi karta tha , ek martaba woh ek aurat ke paas gaya aur usey 60 dinaar de kar gunaah par razamand kar liya , chunaanche jab woh buraayi ke intehaayi kareeb huwa to woh aurat kaanpne aur rone lagi , usne aurat se kaha kya tum mujhe achha nahi samajhti ho ? woh boli nahi, balke baat yeh hai ke maine aisi buraayi kabhi nahi ki hai aur aaj main kisi zarurat se majboor ho kar yeh kar rahi hun. usne yeh baat sun kar kaha waaqai tumne is haalat mein bhi aisi buraayi nahi ki hai , yeh dinaar le jao , maine tumhe baksh diye hain aur KHUDA ki qasam ! main aainda kabhi bhi gunaah nahi karunga. phir woh usi raat marr gaya , subah uske darwaaze par likha huwa tha ke ALLAH TA'ALA ne kifl ko baksh diya hai.   HAZRAT E IBN E MAS'OOD رضي الله عنه se Saheeh Hadees marwi hai , HUZOOR ﷺ ne farmaaya, do bastiyaan thi , ek nekon ki aur doosri buron ki , ek martaba buron ki basti se ek aadmi nekon ki basti ki taraf jaane ke iraade se nikla magar usey raaste mein mashiyat e ILAAHI ke mutaabiq maut aa gayi chunaanche us shakhs ke baare mein shaitaan aur farishta e rehmat ka jhagda ho gaya , shaitaan bola isne kabhi bhi meri naafarmaani nahi ki lihaaza yeh mera hai, farishta e rehmat ne kaha ke yeh to tauba ke iraade se jaa raha tha , ALLAH TA'ALA ne faisla farmaaya ke tum dekho , yeh kaunsi basti se zyaada qareeb hai ? unhone usey baalisht nekon ki basti se qareeb paaya, lihaaza ALLAH TA'ALA ne usey baksh diya. Muammer ki riwaayat hai ke maine kehne waale se suna hai , ALLAH TA'ALA ne nekon ki basti ko uske qareeb kar diya.   QAATIL , IRAADA E TAUBA KI BADAULAT NAJAAT PAA GAYA :   Bukhaari aur Muslim ki Hadees hai ke HUZOOR ﷺ ne farmaya tumse pehle logon mein se ek shakhs tha jisne 99 qatl kiye the , usne duniya ke sabse bade Aalim ke muta'alliq pooch-taach ki to logon ne usey ek raahib ka pata diya chunaanche woh raahib ke paas aaya aur us se kaha maine 99 qatl kiye hai, kya meri tauba qubool ho sakti hai ? raahib bola nahi , aur us aadmi ne raahib ko bhi qatl karke sau qatl poore kar liye, phir usne dobaara duniya ke sabse bade Aalim ki talaash shuru ki to usey ek Aalim ka pata bataaya gaya , woh Aalim ke paas gaya aur kaha ki usne 100 qatl kiye hai , kya iske liye tauba mumkin hai ? Aalim ne kaha haan ! tere aur teri tauba ke darmiyaan kaun haail ho sakta hai ! falaan falaan jagah jaao wahan ALLAH TA'ALA ke nek, ibaadat guzaar log rehte hain , tum bhi wahin jaa kar unke saath ibaadat karo aur phir apne watan waapas na hona kyunki yeh bohot buri jagah hai. chunaanche woh chal pada , jab woh aadhe raaste mein pohoncha to usey maut aa gayi , lihaaza uske muta'alliq rehmat aur azaab ke farishton ka aapas mein jhagda ho gaya , rehmat ke farishton ne kaha yeh taaib ho kar apna dil Rehmat e KHUDAWANDI se lagaaye aa raha tha ? azaab ke farishton ne kaha isne kabhi koi neki nahi ki , tab unke paas aadmi ki shakl mein ek farishta aaya jise unhone apna hakam (insaaf karnewala) tasleem kar liya , us farishte ne kaha tum zameen naap lo , woh jis basti ke qareeb tha woh unhi mein shumaar hoga, chunaanche unhone zameen naapi aur woh nekon ki basti ke qareeb nikla , lihaaza usey Rehmat ke farishte le gaye. Ek riwaayat mein hai ke woh ek baalisht nekon ki basti se qareeb tha lihaaza usey bhi nekon mein se kar diya gaya . doosri riwaayat hai ke ALLAH TA'ALA ne buron ki basti ki zameen ki taraf Wahi farmaayi , us sey kaha door ho jaa aur nekon ki basti ki zameen se kaha tu qareeb ho jaa aur farmaaya in bastiyon ka faasla naapo to farishton ne usey ek baalisht nekon ki basti se qareeb paaya aur usey baksh diya gaya. JANAB E QATADA رضي الله عنه ka qaul hai ke HASAN رضي الله عنه ne hamein yeh batlaaya tha ke jab ISRAIL aaye to us shakhs ne apna seena nekon ki taraf kar diya .   Tibraani ne sanad e Jaiyyad ke saath ye riwaayat naql ki hai ke ek aadmi ne bohot zyada gunaah kiye aur woh ek shakhs ke paas aaya aur kaha maine 99 begunaahon ko qatl kiya hai, kya tum mere liye tauba ka koi raasta paate ho ? Us aadmi ne kaha nahi ,chunaanche usne usey bhi qatl kar diya aur doosre aadmi se kaha maine 100 begunaahon ko qatl kiya hai , kya mere liye tauba ka koi tareeqa hai ? Usne kaha agar main ye kahun ke ALLAH TA'ALA tauba karnewalon ki tauba qubool nahi karta hai to ye saraasar jhoot hai, dekho falaan maqaam par ek ibaadat guzaar jamaa'at rehti hai, tum bhi wahan jao aur unke saath rehkar ibaadat karo, chunaanche woh unki taraf chal padha aur raaste hi mein mar gaya. Uspar azaab aur Rehmat ke farishton ne jhagda kiya , ALLAH TA'ALA ne unke paas farishta bheja jisne kaha ke tum dono jagahon ki zameen naap lo, jis zameen se ye qareeb hoga usi ka hoga, jab zameen naapi gayi to usey chyunti ke baraabar ibaadat guzaar bandon ki basti se qareeb paaya gaya lihaaza usey baksh diya gaya.   Tibraani ki ek aur riwaayat me hai ke phir woh doosre raahib ke paas aaya aur kaha maine 100 qatl kiye hai, kya tu mere liye tauba ka raasta paata hai ? Raahib ne kaha tum apne aap par bohot zulm kar chuke ho main kuch nahi jaanta lekin qareeb hi do bastiyaan hai , ek ko nasrah aur doosri ko kafrah kaha jaata hai , nasrah wale hamesha ALLAH ki ibaadat karte rehte hai, usmein koi gunaahgaar nahi reh sakta aur kafrah wale hamesha gunaahon mein magan rehte hai, wahan unke siwaa aur koi nahi rehta, tum nasrah mein jao, agar tum wahan saabit qadmi se nek amal karte rahe to tumhari tauba ki qabooliyat mein koi shak nahi hoga chunaanche woh nasrah ka iraada karke rawaana ho gaya . Jab woh dono bastiyon ke darmiyaan pohoncha to usey maut ne aa liya, farishton ne ALLAH TA'ALA se us shakhs ke baare mein sawaal kiya to RABB e JALEEL ne farmaya ke dekho ye kaunsi basti se qareeb hai, jis basti se qareeb ho, usey unhi logon mein se likh do, pas farishton ne usey chyunti ke baraabar nasrah se qareeb paaya lihaaza usey nasrah waalon mein se likh diya gaya.   END OF BAAB 53.