sabr in islam sabr quotes sin hindi sabr raza qanaat
BAAB 73 Mukashifatul Quloob
Raza ki fazeelat aayate Qura’ani se saabit hai chunaanche irshaade ILAAHI hai :-“ALLAH TA’ALA unse raazi huwa aur woh ALLAH se RAAZI huwe.”neez irshaad hota hai:-
“Nahi hai badla ehsaan ka magar ehsaan.”ehsaan ka muntaha ye hai ke ALLAH TA’ALA apne bande se raazi ho aur yeh maqaam bande ko raazi ba’razaaye ILAAHI hone se milta hai.
neez irshaad e ILAAHI hota hai:-
“Adan ke baagon mein paakeeza rehne ki jagahein hai aur ALLAH ki taraf se bohot badi razamandi hai.”
ALLAH TA’ALA ne is aayat mein raza ko jannat-e-adan se baala zikr kiya hai jaise ke zikr ko namaaz par fauqiyat di hai,
chunaanche farmaya :-
“Beshak namaaz behayaayi aur naa-maqool baaton se mana karti hai aur ALLAH ki yaad bohot badi cheez hai.”
Phir jaisa ke namaaz se ma’aboode haqeeqi (ALLAH TA’ALA) ki shaan bohot buland hai isi tarah jannat se RABBE jannat ki raza Aala wa arfaa hai balki yahi cheez har jannati ka maqsood wa manzoor e nazar hogi chunaanche Hadees shareef mein hai ke ALLAH TA’ALA mominon par tajalli farmayega aur kahega ki MUJHSE maango to momin kahega aye ALLAH ! hum TUJHSE TERI raza chaahte hain, to goya kamaal-e-fazeelat ko paa kar bhi wo RAB ki raza chaahenge.
Bande ki raza chaahne ki haqeeqat ka hum zikr zaroor karte, bande se ALLAH TA’ALA ki khushnoodi ka matlab hai woh us maana se zyada qareeb hai jiska zikr hum bande ke liye KHUDA ki mohabbat ke zimn mein kar chuke hain, choonke logon ki samajh us maana ki haqeeqat ko nahi paa sakti isliye us haqeeqat ke zikr ka koi jawaaz nahi hai aur kaun hai jo apne nafs ke idraak se us haqeeqat ko paa le.
Haqeeqat to yeh hai ke deedaar e ILAAHI se badh kar koi aur cheez nahi hai magar mominon ka deedaar ke waqt raza e ILAAHI ki khwaahish is wajah se hogi ke yahi cheez daaimi deedaar ka sabab hai , pas goya jab unhone intehaayi buland maraatib aur ummeedon ki aakhri hadon ko choo liya aur deedaar ki lazzat se lutf-andoz hogaye to unhone mazeed kuch sawaal karne ke jawaab mein daaimi deedaar ko hi maang liya aur yeh jaan gaye ke raza e ILAAHI hi daaimi taur par hijaabaat ke uth jaane ka sabab hai.
Aur Farmane ILAAHI hai:
“HAMARE nazdeek us sey bhi zyada hai.”
Baaz mufassireen ka kehna hai , us sey zyada ke yeh maana hai ke jannatiyon ko RABBUL AALAMEEN ki jaanib se teen tohfe milenge , pehle yeh ke unhein jannat mein aisa tohfa diya jaayega jo pehle se unke paas maujood nahi hoga, chunaanche farmaan e ILAAHI hai :
“Pas koi nafs nahi jaanta ke uske liye kaunsi aankhon ki thandak chupaayi gayi hai.”
doosre yeh ke unhein unke RAB ki taraf se salaam hoga jo us tohfe se zyaada hoga , jaisa ke irshaad e ILAAHI hai :
RABBE RAHEEM ki taraf se unhein salaam kaha jaayega.”
teesra yeh ke ALLAH TA’ALA farmayega MAIN tumse raazi hun , aur yeh baat salaam aur tohfe se bhi behtar aur aalaa hai , chunaanche farmaan e ILAAHI hai :
“Aur ALLAH ki taraf se bohot badi khushnoodi hai.”
yaani un ne’maton se bhi afzal hai jinko unhone haasil kar liya hai , pas yehi ALLAH TA’ALA ki muqaddas raza hai jo bande ki raza-joi ka phal hai.
Ab rahi Ahaadees e muqaddasa se raza ki fazeelat to is silsile mein bohot si Ahaadees waarid huwi hai , chunaanche HUZOOR ﷺ se marwi hai ke AAPNE SAHABA ki ek jamaa’at se poocha TUM kaun ho ? UNHONE kaha momin , AAPNE farmaya tumhare Imaan ki kya alaamat hai ? UNHONE kaha hum masaaib par sabr karte hain , faraakhi mein shukr adaa karte hain aur ALLAH ki qaza par raazi rehte hain , AAPNE farmaya RABBE KAABA ki qasam tum momin ho.
farmaan e NABAWI ﷺ hai ke hukma aur ulama apni fiqah ki wajah se is amr ke qareeb huwe ke NABI ho jaayein. Hadees shareef mein hai ke us shakhs ke liye khushkhabri hai jisey islaam ki hidaayat mili aur woh apni maamooli guzar auqaat par raazi raha.
farmaane NABAWI ﷺ hai ke jo shakhs ALLAH TA’ALA se maamooli rizq par raazi ho gaya ALLAH TA’ALA uske aamaal par raazi ho jaata hai , aur farmaaya jab ALLAH TA’ALA kisi bande se raazi ho jaata hai to usko aazmaaish mein daal deta hai agar woh sabr kare to ALLAH TA’ALA us bande ko pasand kar leta hai aur agar woh aazmaaish par raazi ho jaata to ALLAH TA’ALA usey (apne khaas bandon mein ) chun leta hai.
Farmaan e NABAWI ﷺ hai , jab qayamat ka din hoga ALLAH TA’ALA MERI ummat ke ek giroh ke par paida farmayega aur woh un paron se udh kar qabron se nikalte hi seedhe jannat mein jaa pahonchenge , woh jannat ki ne’maton se lutf-andoz honge aur jahaan chaahenge aaraam karenge , farishte unse kahenge kya tum hisaab dekh aaye ho ? woh kahenge ke hum ne hisaab nahi dekha , farishte poochenge kya tum pul siraat paar kar aaye ho ? woh kahenge hum ne siraat ko nahi dekha. farishte kahenge kya tumne jahannam ko dekha hai ? woh kahenge hum ne kisi cheez ko nahi dekha , tab farishte kahenge tum kiski ummat mein se ho ? woh kahenge hum MUHAMMAD (ﷺ) ki ummat hain , farishte kahenge hum tumhe ALLAH ki qasam dete hain yeh batao tum duniya mein kya amal kiya karte the ? woh kahenge ke hum mein do (2) aadatein thi jinhone hamein is manzil tak pahonchayaa hai aur ALLAH ka fazl wa rehmat hamaare shaamil e haal hai , farishte kahenge woh do aadatein kaunsi thi aur woh kahenge hum jab tanha hote to gunaah karte, hamein sharm aati thi che jaaike hum ailaanaayi gunaah karte aur hum ALLAH TA’ALA ke ataa karda maamooli rizq par raazi ho gaye the , farishte yeh sun kar kahenge , tab to tumhara yeh hi badla hona chaahiye tha.Hazrat isa alaihissalam par hawareen ka iman lana
HUZOOR ﷺ ne farmaya Aye giroh e fuqra ! Tum dil ki gehraaiyon se ALLAH ki ataa par raazi ho jao to apne faqr ka sawaab paa loge warna nahi.
MOOSA عليه السلام ke waaqiyaat mein hai ke BANI ISRAEL ne UNSE kaha ALLAH TA’ALA se hamare liye koi aisa amal daryaaft kijiye jiske sabab WOH humse raazi ho jaaye. MOOSA عليه السلام ne baargaah e ILAAHI mein arz ki AYE ALLAH TU ne inki guzaarish sun li, inhone kya kaha hai ? RAB TA’ALA ne farmaya AYE MOOSA ! unse keh do ke yeh MUJHSE raazi ho jaayein yaani MERE Diye huwe kam o besh par raazi ho jaayein , MAIN unse raazi ho jaunga.
Rahe sabr ke fazaail to RAB TA’ALA ne QURAN e MAJEED mein 90 se zyada maqaamaat par sabr ka zikr farmaya hai aur Aksar darjaat aur bhalaaiyyon ko sabr se mansoob kiya hai aur unhein sabr ka phal qaraar diya hai aur saabiron ke liye aise in’aamaat rakhe hai jo kisi aur ke liye nahi rakhe , chunaanche irshaade ILAAHI hai:
“UN logon par unke RAB ki taraf se durood hai aur rehmat hai aur yahi log hidaayat paane wale hai.”
Lihaaza saabit huwa ke hidaayat , rehmat aur salwaat teen cheezein saabireen ke liye makhsoos hain.
Choonke ismein tamaam aayaat e RABBANI ka laana naamumkin hai lihaaza is sey sirf nazar pherte huwe sirf chand Ahaadees darj ki jaati hai.MAZAMMAT E HAWAA E NAFS WA WASF E ZUHAD in
Farmane NABAWI ﷺ hai ke sabr aadha Imaan hai , mazeed farmaya ke thodi si woh cheez jo tumhe yaqeen aur pukhta sabr se mil jaaye aur jis shakhs ko unmein se kuch hissa marhamat kar diya jaaye us sey agar raat ki ibaadat aur din ke roze faut ho jaayein to koi parwaah nahi, ( waazeh rahe ke yahaan ibaadat aur rozon se muraad nafl ibaadat aur roze hai ) aur tumhara maamooli rizq par sabr karna MUJHE is baat se zyada pasand hai ke tum mein se har ek tamaam ke aamaal par kaarband ho kar aaye lekin MAIN tum par khauf karta hun ke MERE baad tum par duniya khol di jaayegi , pas tum ek doosre ko achcha naa samajhne lago aur is sabab se farishte tumhe achcha naa samajhne lage , jisne sabr kiya aur sawaab ki ummeed rakhi usne sawaab ke kamaal ko paa liya , phir AAPNE yeh aayat padhi :
“Jo kuch tumhare paas hai tamaam ho jaata hai aur jo kuch ALLAH ke yahaan hai baaqi rehnewala hai aur albatta HUM sabr karnewalon ko jazaa denge.”
HAZRATE JAABIR رضي الله عنه se marwi hai ke HUZOOR ﷺ se imaan ke muta’alliq poocha gaya, AAPNE farmaya imaan, sabr aur sakhaawat ka naam hai ,aur farmaaya sabr , jannat ke khazaanon mein se ek khazaana hai.
Ek martaba AAPSE daryaaft kiya gaya ke imaan kya hai? AAPNE farmaya sabr ! aur yeh baat HUZOOR ﷺ ke us farmaan ke misl hai jis mein HUZOOR ﷺ se daryaaft kiya gaya tha ke Hajj kya hai ? to AAPNE farmaya ‘wuqoof e arfaa’ , yaani ahem rukne wuqoof e arfaat hai.
Farmane NABAWI ﷺ hai ke sabse oomda amal woh hai jisey nafs bura samajhta hai.
Marwi hai ke ALLAH TA’ALA ne HAZRATE DAWOOD عليه السلام ko Wahi farmaayi ke MERE akhlaaq jaise apne akhlaaq banao aur MERE akhlaaq mein se yeh hai ke MAIN SABR karnewala hun.
ATAA’ رضي الله عنه ne IBNE ABBAS رضي الله عنهما se riwaayat ki hai ke HUZOOR ﷺ jab Ansaar mein tashreef laaye to farmaaya kya tum Momin ho ? WOH chup rahe , HAZRATE UMAR رضي الله عنه bole, haan YAA RASOOLALLAH ﷺ !AAPNE farmaya TUMHARE imaan ki alaamat kya hai ? UNHONE ne arz ki, hum faraakh-dasti mein ALLAH ka shukr adaa karte hai, masaaib mein sabr karte hai aur qaza e ILAAHI par raazi rehte hai, AAPNE yeh sunkar farmaya RABBE KAABA ki qasam tum momin ho.
Farmane NABAWI ﷺ hai apni naa pasandeedah cheezon par tumhara sabr bohot oomda cheez hai. HAZRATE ISAA عليه السلام ne farmaya tum apni pasandeedah cheezon ko nahi paa sakte jab tak ke naa pasandeedah cheezon par sabr na karo. neez irshaad farmaya ke agar sabr aadmi hota to meherbaan aadmi hota aur ALLAH sabr karnewalon ko dost rakhta hai.
Sabr ke mauzoo par beshumaar Ahaadees hai jinhein hum ba-khauf e tawaalat chord rahe hain ab qanaa’at ke muta’alliq do hadeesein bayaan ki jaati hai.
HUZOOR ﷺ ne farmaya jisne qanaa’at ki woh izzatwaala huwa aur jisne laalach kiya woh zaleel huwa, neez farmaaya ke qanaa’at ek aisa khazaana hai jo fanaa nahi hota.
Is mauzoo par pehle bhi kuch likha jaa chuka hai, wallaahu aa’lam.
END OF BAAB 73.