khwabon ki tabeer
Shakkar chakhna:  bara emandar ho.
Satranj khelna: saltanat ke muamle me talash ho.
Shorba khana: aram pane ki alamat he.
Shikar khelna: badshah ka hamnasin bane. ya kahi ki hukumat hath aye.
Shamla pahenna: be nokar ho, to nokar ho jaye. ya mal se tavangar ho jaye.
Shaytan ko aurat ki shakal me dekhna: aurto ki sohbat me rat din rahe, makkari ke kam kare.
Sher dekhna: hakim ka hamraz bane.
Shisa dekhna: sadma pahoce, nihayat ranj ho.
Sama dekhna: sardar lashkar ka bane.
Shana dekhna: ya muvafikat kare.