khwaabon ki tabeer in hindi
RADIF-SAA
Samar kaca dekhna: Jo kam shuru kare to human rahe.
Suriya Tara dekhna: mamlekat air mulk hath aye.
Sarid dekhna: roji kusadah rahat beandaja ho.