Qurbani Ke Kuch Aham Ahqam Aur Masail
نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكريم
QURBANI KA BAYAAN
Qurbani k masail mp3  Download
Qurbani ka masail in English Download pdf
qurbaani hazrat saiyyiduna Ibrahim عليه السلام ki sunnat hai jo is ummat ke liye baaqi rah gayi aur nabi صلى الله تعالى عليه وسلم ko qurbaani karne ka hukm diya gaya irshad farmaya
ّفَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَر‌ْ
Tum apne rabb ke liye namaz padho aur qurbaani karo (soora e kausar aayat no 2)

 AHAADEES E KAREEMA

(1) ummul mumineen hazrat aaishah siddiaqa رضى الله تعالى عنها se riwayat hai keh huzur e aqdas صلى الله تعالى عليه وسلم ne irshad farmaya keh yaumunnahar (daswen zilhijjah) men ibn e aadam ka koi amal khuda ke nazdeek khoon bahane ( qurbaani karne) se ziyadah piyaara nahin aur oh jaanwar qiyaamat ke din apne sing aur baal aur khuron ke saath aayega aur qurbaani ka khoon zmeen par girne se qabl khuda ke nazdeek maqaam e qubool men pahunch jaata hai lihaza is ko khush dili se karo
(Abu daaud / tirmizi / ibn e maajah)
(2) hazrat imam hasan bin ali رضى الله تعالى عنهما se riwayat hai keh huzur صلى الله تعالى عليه وسلم ne farmaya jis ne khushi se taalib e sawab ho kar qurbaani ki oh aatish e jahannam se hijaab (rok) ho jaayegi
(tibraani)
(3) hazrat abdullah bin abbas رضى الله تعالى عنهما se riyawat hai keh huzur صلى الله تعالى عليه وسلم ne irshad farmaya jo rupiya eid ke din qurbaani men kharch kiya gaya us se ziyadah koi rupiya piyara nahin ( tibraani
(4) hazrat e abu hurairah رضى الله تعالى عنه se riwayat hai keh huzur e aqdas صلى الله تعالى عليه وسلم ne farmaya jis men us’at ho aur qurbani na kare oh hamari eid gaah ke qareeb na aaye
(Ibn e maajah)
(5)  hazrat e zaid bIn arqam رضى الله تعالى عنه se riwayat hai keh sahaba kiram ne arz ki   ya rasoolallah صلى الله تعالى عليه وسلم ye qurbaaniya kiya hai farmaya keh tumhare baap ibraahim عليه السلام ki sunnat hai logo ne arz ki ya rasoolallah صلى الله تعالى عليه وسلم hamare liye is men kiya sawab hai farmaya har baal ke muqabil neki hai arz ki aur uoon ka kiya hukm hai farmaya keh uoon ke har baal ke nadle men neki hai
(Ibn e maajah)
(6) hazrat barrah رضى الله تعالى عنه se riwayat hai keh nabi e kareem صلى الله تعالى عليه وسلم ne irshad farmaya sab se pahle jo kaam aaj ham karenge oh ye hai keh namaz padhenge aur phir qurbaani karenge
(Bukhari)
(7) hazrat e barrah رضى الله تعالى عنه se riwayat hai keh huzur e aqdas صلى الله تعالى عليه وسلم ne farmaya keh aaj ke din jo kaam ham ko pahle karna hai oh namaz hai aur is ke ba’d qurbaani karna hai jis ne aisa kiya oh hamari sunnat ko pahuncha
(Imam ahmad)
MASAAIL E FIQHIYYAH
“QURBANI KI TA’REEF”
 
Makhsoos janwar ko makhsoos din men baniyyat e taqarrub zabah karna qurbani hai
(Bahar e shari’at)
“QURBANI KI QISMEN”
qurbani ki kayi qismen hain(1) Gani aur faqeer dono par wajib hai  is ki soorat ye hai keh qurbani ki mannat maani ye kaha keh allah ke liye mujh par bakri ya gaaye ki qurbaani karna hai ya is bakri ya gaaye ki qurbani karna hai (Bahar e shari’at)
(2) faqeer par wajib ho gani par wajib na ho is ki soorat ye hai keh faqeer ne qurbani ke liye janwar khareeda us par us jaanwar ki qurbani wajib hai aur agar gani khareedta to is khareedne se qurbani us par wajib na hoti(Bahar e shari’at)
(3) gani par wajib ho faqeer par wajib na ho is ki soorat ye hai keh qurbaani ka wujoob na khareedne se ho na mannat maanne se balkeh khuda ne jo use zindah rakha hai us ke shukurya men aur hazrat ibraahim عليه السلام ki sunnat ki ihya men jo Qurbaani wajib hai oh sirf gani par hai(Bahar e shari’at)
MASLAH::: musafir pe Qurbaani wajib nahin agar musafir ne Qurbaani ki tataww’u (nafl) hai(Bahar e shari’at)
MASLAH:::  faqeer ne agar na  mannat maani ho na Qurbaani ki niyyat se Jaanwar khareeda ho to uska Qurbaani karna bhi tataww’u (nafl) hai(Bahar e shari’at)
MASLAH:::  bakri ka maalik tha aur uski Qurbaani ki niyyat kar li ya khareedne ke waqt Qurbaani ki niyyat na thi ba’d men niyyat kar li to is niyyat se Qurbaani wajib nahin hogi(Bahar e shari’at)
QURBANI KE WAJIB HONE KE SHARAAIT
 
(1) ISLAM yani gair muslim pe Qurbani wajjb nahin
 
(2) IQAAMAT yani muqeem hona musaafir par wajib nahin
 
(3) TAWANGARI yani maalik nisaab hona yahan maaldaari se murad wahi hai jis se sadqa e fitr wajib hota hai oh murad nahin jis se zakat wajib  hoti hai
(Nisab ki tafseel nisab ke bayan men mulahaza farmayen)
(4) HURRIYYAT yani aazad hona jo aazad na ho us pe Qurbaani wajib nahin keh gulam ke paas  maal hi nahin lihaza ibadat e maaliya us pe wajib nahin (Bahar e shari’at)
 
QURBANI KA FAIDAH
mard hona is ke liye shart nahin auraton par wajib hoti hai jis tarah mardon par wajib hoti hai is ke liye buloog shart hai ya nahin is men ikhtelaf hai aur naabaaig par wajib hai to aaya khud uske maal se Qurbaani ki jaayegi ya uska baap apne maal se Qurbaani karega
Zaahirurriwayah ye hai keh na khud naabaalig par wajib hai na uski taraf se uske baap par wajib hai aur isi par fatwa hai
(Bahar e shari’at)
MASLA::  musafir par agarcheh wajib nahin magar nafl ke taur par kare to kar sakta hai sawab paayega(Bahar e shari’at)
MASLA:::  hajj karne wale jo musafir ho un par Qurbaani wajib nahin aur muqeem ho to wajib hai jaise makkah ke rahne wale hajj karen to chunkeh ye musafir nahin yaa jo log makkah mu’azzamah itne din pahle pahunche keh mina rawana hone men 15 ya is se ziyadah din baaqi hon yeh log muqeem hain un par wajib hogi
MASLA:::  sharaait ka poore waqt mem paaya jaana zaroori nahin balkeh Qurbaani ke liye jo waqt muqarrar hai uske kisi hissa men sharaait ka paaya jaana wujoob ke liye kaafi hai(Bahar e shari’at)
 
MASLA:::  ek shakhs ibteda e waqt e Qurbaani men kafir tha phir musalman ho gaya aur abhi Qurbaani ka waqt baaqi hai us par Qurbaani wajib hai jab keh dosre sharaait bhi paaye jaayen(Bahar e shari’at)
MASLA::  awwal waqt men musafir tha aur asna e waqt men muqeem ho gaya us par bhi Qurbaani wajib hogi(Bahar e shari’at)
 
MASLA:::  faqeer tha aur waqt ke andar maaldaar ho gaya us par bhi Qurbaani wajib hai(Bahar e shari’at)
 
NISAAB KA BAYAAN
MASLA:::  jo shakhs 200 dirham (saadhe 52 taula yani (612)  gram chaandi ) ya 20 deenaar (saadhe 7 taulah yani saadhe 87 gram sona)  ka maalik ho ya haajat ke siwa kisi aisi chiz kmaalik ho jis ki qeemat 200 dirham (saadhe 52 taula chaandi)  ho oh gani hai us par Qurbaani wajib hai(Bahar e shari’at)
 
MASLA::  haajat e asliyyah se muraad rhne ka makan aur khana daari ke saman jinki haajat ho aur sawari ka janwar khadim aur pahanne ke kapde in ke siwa jo chiz hon oh haajat se zaaid hain
(Bahar e shari’at)
MASLA:::  us shakhs pe dain (qarz wagairah) hai aur uske amwal se dain ki miqdaar mujra ki jaaye to nisaab nahin baaqi rahti us par Qurbaani wajib nahin
(Bahar e shari’at)
MASLA::  maal yahan maujood nahin aur ayyam e Qurbaani guzarne ke ba’d oh maal use mausool hoga to Qurbaani wajib nahin
(Bahar e shari’at)
MASLAH:::  maalik e nisaab ne Qurbaani ke liye bakri khareedi thi oh gum ho gayi aur us shakhs ka maal nisaab se kam ho gaya ab Qurbaani ka din aaya to us par ya zaroori nahin keh dosra jaanwar kgareed kar Qurbaani kare aur agar oh bakri Qurbaani hi ke din mi gayi aur yw shakhs ab bhi maalik e nisaab nahin hai to us par us bakri ki Qurbaani wajib nahin
(Bahar e shari’at)
MASLAH:::  ek makan jaade ke liye aur ek garmi ke liye ye haajat men daakhil hai in ke ilawah us ke paas teedra makan ho jo haajat se zaaid hai agar ye 200 dirham (saadhe 52 taula chaandi)  ka hai to Qurbaani wajib hai
MASLAH:::  haajat se zaaid makan hai aur uski qeemat nisaab ko pahunchti ho to Qurbaani wajib hai agarcheh oh makan kiraya par chalata ho ya khali pada ho
(Fatawa razviyyah  jild  8 safah 389)
MASLAH:::  makan e sukunat itna bada hai keh uska ek hissa us ke jaade garmi ki sukunat ke liye kaafi ho aur dosra hissa haajat se zaaid ho aur uski qeemat tanha ya usi qism ke maal mem milkar nisaab taka pahunche jab bhi Qurbaani wajib hai
(Fatawa razviyyah  jild 8  safah 389)
 
MASLAH:::  garmi jaade ke bichhone haajat men daakhil  hain aur teesra bichhona jo haajat se zaaid hai hai uska ietebaar hoga(Bahar e shari’at)
MASLA:::  kisi ke paas 2 car hain agar ek se zaroorat poori ho sakti hai aur dosri zaaid hai to aga dosri ki qeemat nisaab ko pahunch jaaye Qurbaani wajib hai
 
MASLA:::  2 motor cycle hain ek se zaroorat poori ho sakti hao to dosri wali motor cycle haajat se zaaid hai aur dosri motor cycle ki qeemat nisaab ko pahuch jaaye to Qurbaani wajib hai
 
MASLA:::  bartan kuchh isremaal ho rahe hain aur kuchh rakhe huye hain to rakhe huye  bartan zaaid hain uska bhi ietebaar hoga
 
MASLAH:::  tv   vedio camra wagairah haajat e asliyyah se nahin lihaza agar unki qeemat nisaab ko pahunch jaaye to Qurbaani wajib hai
 
MASLA::  fireej , washing masheen,  mixer masheen wagairah haajat e asliyyah men hai
 
MASLA::  ghar men pahanne ke kapde aur kaam kaaj ke waqt pahanne ke kapde aur juma o eidain aur dosre moqo par pahan kar jaane ke kapde ye sab haajat men daakhil hain aur in 3 ke siwa chautha joda agar 200 dirham ka hai to qurbani wajib hai(Bahar e shari’at)
MASLA:::  kisi ke paas kuchh zaaid bartan hain magar nisaab ko nahin pahunchte ya zaaid kapde tanha nisaab ko nahin pahunchte ya zaaid gaadi wagairah tanha nisaab ko nahin pahunchti magar ye sab zawaaid mil kar nisaab ko pahunch jaaye to Qurbaani wajib hai
MASLA:::  kisi ke paas khet hai aur uski qeemat nisaab tak pahunchti ho to us par bhi Qurbaani wajib hai(maakhuz az Fatawa razviyyah  jild  8 safah 393/ ahkam shari’at )
MASLA:::  agar ibteda e waqt m
en iska ahal na tha wujoob ke sharaait nahin paaye jaate the aur aakhir waqt men ahal ho gaya yani wujoob ke sharaait paaye gaye to us par wajib ho gayi(Bahar e shari’at)
MASLA:::  agar ibteda e waqt men wajib thi aur abhi ki nahin aur aakhir waqt men sharaait jaate rahe to wajib na rahi(Bahar e shari’at)
MASLA:::  ek shakhs faqeer tha magar usne Qurbaani kar daali uske ba’d abhi waqt Qurbaani ka baaqi tha keh gani (maalik e nisaab)  ho gaya to usko phir Qurbaani karni chaahiye keh pahle jo ki thi oh wajib na thi aur ab wajjb hai(Bahar e shari’at)
MASLA:::  agar baawajood maalik nisaab hone ke usne Qurbaani na ki aur waqt khatm hone ke ba’d faqeer ho gaya to us par bakri ki qeemat ka sadqa karna wajib hai yani waqt guzarne ke ba’d saaqit nahin hogi(Bahar e shari’at)
 
MASLA:::  ek ghar men kayi afraad maalik e nisaab hain to jitne log maalik e nisaab hain sab par Qurbaani wajib hai ghar ke kisi ek fard ki Qurbaani hone se dosre ka wujoob ada na hoga
 
MASLA:::  kayi afraad men maal mushrtarak hai to agar maal shuraka men taqseem karne ke ba’d har fard ke hissa men itna maal aata ho keh nisaab ko pahjnch jaaye to sab par Qurbaani wajib hai aur agar har ek ka hissa nisaab se kam ho to kisi par wajib nahin
 
MASLAH:::  agar maalik e nisaab bagair Qurbaani kiye huye unhi dino men  mar gaya to uski Qurbaani saaqit ho gayi
(Bahar e shari’at)
 
MASLA:::  Qurbaani ke waqt men Qurbaani karna hj laazim  hai koi dosri chiz uske qaajm maqam nahin ho sakti maslan bajaaye Qurbaani usne bakri ya uski qeemat sadqa kar di ye naakaafi hai(Bahar e shari’at)
 
JO SAAHIB E ISTETA’AT NA HO USKI QURBAANI
 

HADEES

Hazrat e abdullah bin uamar رضى الله تعالى عنهما se riwayat hai keh rasoolullah صلى الله تعالى عليه وسلم ne farmaya mujhe yaum e azha ka hukm diya gaya us din ko khuda ne is ummat ke liye eid banaya ek shakhs ne arz ki ya rasoolallah صلى الله تعالى عليه وسلم ye bataaiyen agar mere paas meenha ke siwa koi Jaanwar na ho to kiya uski Qurbaani kar dun ( menha us janwar ko kahte hain jo dosre ne use is liye diya hai keh kuchh dino uske doodh wagairah se faaidah uthaye aur phir maalik ko wapas kar de ) huzur صلى الله تعالى عليه وسلم ne farmaya nahinHaan tum apne baal aur naakhun tarashwaao aur moye zer e naaf mundo is men tumhari Qurbaani khuda ke nazdeek poori ho jaayegi yani jisko Qurbaani ki taufeeq na ho to use in chizo ke karne se Qurbaani ka sawab haasil ho jaayega(Abu daaud, nasai)

BAAL O NAAKHUN KATWANE KA HUKM

 
HADEES
ummul mumineen umm e salama رضى الله تعالى عنها se riwayat hai keh huzur صلى الله تعالى عليه وسلم ne farmaya jis ni zilhijjah ka chaand dekh liya aur uska iraadah Qurbaani ka hai to jab tak Qurbaani na kar le baal o naakhuno se na le yani na tarashwaye(Muslim / tirmizi / nasai)
 
MASLA:::  jis ko Qurbaani karne ka iradah ho us ke liye mustahab hai keh zilhijjah ka chaand dekhne ke ba’d naakhun baal wagairah na kaate
MASLA:::  agar kisi shakhs ne (31) din se kisi uzr ke sabab,  khwah bila uzr naakhun na tarashe hon,  khat banwaya na ho keh chaand zilhijjah ho gaya to agarcheh Qurbaani ka iradah rakhta ho is mustahab par amal nahin kar sakta keh ab daswen tak rakhega to naakhun o khat banwaye huye ektaaliswan (41) din ho jaayega aur 40 din se ziyadah na banwana gunaah hai
Fe’l e mustahab ke liye gunaah nahin kar sakta (Fatawa razviyyah  jild 8  safah 358)
MASLAH:::  jise dosre ya teesre din Qurbaani karni hai us ke liye bihtar hai keh oh dosre ya teesre din Qurbaani ke ba’d naakhun o baal wagairah kaate
MASLAH:::  eid ki namaz ke ba’d aur Qurbaani se pahle naakhun baal wagairah katwa liya to is men bhi harj nahin