insan ki nazar me bhi ye asrat e bud paida ho jatahain aur uski nazarbhari ho jati hain.aisay insan ko jab bhi koi chizmaloom ho toﻣﺎﺷﺎﺀ ﺍﻟﻠﮧ ﻭﻻ ﻗﻮﺓ ﺍﻻ ﺑﺎﻟﻠﮧkahna chahiye.essay nazar e bad ka asar zael ho
jata hain.Nazar ka lagna haq hain aurEsliye Allah rabbul izzat ne nazar se hifazat k liyeapnay habib

sallallahu  alayhi w sallam k tufayl eska elaj bhi zahirfarmaya hain.jaisay ki hazrat khwaja hasan basri radiallahuanhu ne irshad farmaya hain ki agar kisi shakhs ko apnay ya apnay maalwagaira ko nazar lagnay ka andesha ho to surah e noon ki aakhri aayat 3 barparh kar andesha wali chiz pe dam karay…wo aayat ye hain…
ﻭَﺇِﻥ ﻳَﻜَﺎﺩُ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻛَﻔَﺮُﻭﺍ ﻟَﻴُﺰْﻟِﻘُﻮﻧَﻚَ ﺑِﺄَﺑْﺼَﺎﺭِﻫِﻢْ ﻟَﻤَّﺎ
ﺳَﻤِﻌُﻮﺍ ﺍﻟﺬِّﻛْﺮَ ﻭَﻳَﻘُﻮﻟُﻮﻥَ ﺇِﻧَّﻪُ ﻟَﻤَﺠْﻨُﻮﻥٌ
ﻭَﻣَﺎ ﻫُﻮَ ﺇِﻟَّﺎ ﺫِﻛْﺮٌ ﻟِّﻠْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ