Nazar ka lagna haq hain aurEsliye Allah rabbul izzat ne nazar se hifazat k liyeapnay habib sallallahu
alayhi w sallam k tufayl eska elaj bhi zahirfarmaya hain.jaisay ki hazrat khwaja hasan basri radiallahu
anhu ne irshad farmaya hainki agar kisi shakhs ko apnay ya apnay maalwagaira ko nazar lagnay ka

andesha ho to surah e noon ki aakhri aayat 3
barparh kar andesha walichiz pe dam karay…wo aayat ye hain…
ﻭَﺇِﻥ ﻳَﻜَﺎﺩُ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻛَﻔَﺮُﻭﺍ ﻟَﻴُﺰْﻟِﻘُﻮﻧَﻚَ ﺑِﺄَﺑْﺼَﺎﺭِﻫِﻢْ ﻟَﻤَّﺎ
ﺳَﻤِﻌُﻮﺍ ﺍﻟﺬِّﻛْﺮَ ﻭَﻳَﻘُﻮﻟُﻮﻥَ ﺇِﻧَّﻪُ ﻟَﻤَﺠْﻨُﻮﻥٌ
ﻭَﻣَﺎ ﻫُﻮَ ﺇِﻟَّﺎ ﺫِﻛْﺮٌ ﻟِّﻠْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ