BAAB 49  MUKAASHAFATUL QULOOB
 
TAARIK E NAMAAZ (NAMAAZ CHHODNE ) PAR AZAAB :
TARK E SALAAT PAR WA'EEDEIN :
Dauzakhiyon ke muta'alliq khabar dete huwe ALLAH TA'ALA ne farmaya ke unse jahannam mein ye poocha jaayega ke "tumko jahannam mein Kya cheez le gayi ?" woh kahenge ke hum namaaz padhnewalon mein se naa the aur naa miskeenon ko khana khilaanewalon mein se the balki behes karnewalon ke saath behes kiya karte the.
JANAAB E AHMED رضي الله عنه se riwaayat hai ke aadmi aur kufr ke darmiyaan farq, namaaz ka chhord dena hai.
SIHAAH SITTA KI CHAND AHAADEES:
Muslim ki riwaayat hai ke aadmi aur shirk yaa kufr ke darmiyaan farq namaaz ka chhord dena hai.
Abu Dawood aur Nasa'i ki riwaayat hai ke bande aur kufr ke darmiyaan namaaz chhord dene ke siwa aur koi farq nahi.
Tirmizi ki riwaayat hai ke kufr aur Imaan ke darmiyaan farq tark e namaaz ka hai.
Ibne Maaja ki riwaayat hai ke bande aur kufr ke darmiyaan farq namaaz ka chhord dena hai.
Tirmizi wagairah ki riwaayat hai, HUZOOR ﷺ ne farmaya ke hamare aur unke darmiyaan farq namaaz ka hai, jisne namaaz chhord di usne kaafiron jaisa kaam kiya.
Tibrani ki riwaayat hai ke jisne jaanboojhkar namaaz chhord di usne khullam khulla kaafiron jaisa kaam kiya hai.
Ek riwaayat mein hai ke bande aur shirk yaa kufr ke darmiyaan farq tarke namaaz hai, jab usne namaaz chhord di to kaafiron jaisa kaam kiya.
Doosri riwaayat mein hai ke bande aur shirk yaa kufr ke darmiyaan namaaz chhordne ke siwa aur koi farq nahi hai, jisne namaaz chhord di usne mushrikon jaisa kaam kiya.
Ek aur riwaayat hai ke usne islaam ko barahna kar diya aur islaam ki teen buniyaadein hai, jinpar islaam ki imaarat qaayim hai, jisne un mein se ek ko tark kar diya, woh kaafir hai aur uska qatl kar dena halaal hai, kalma e shahaadat padhna yaani ALLAH TA'ALA ki wahdaaniyat ki gawaahi dena, Farz namaaz adaa karna aur maahe Ramazan ke roze rakhna .
Doosri riwaayat hai jisko asnaad e hasan ke saath naql kiya gaya hai, ye hai ke jisne un mein se kisi ek ko chhord diya woh ALLAH TA'ALA ka munkir hai, us se koi hila aur badlaa qubool nahi kiya jaayega aur uska khoon aur maal logon ke liye halaal hai.
Tibraani wagairah mein woh batareeq e hasan marwi hai , HAZRATE UBADA BIN SAAMIT رضي الله عنه ne kaha hai ke MUJHE RASOOLALLAH ﷺ ne saat baaton ki waseeyat farmayi, kisi ko ALLAH TA'ALA ke saath shareek naa thehrao chaahe tumhe tukde tukde kar diya jaaye yaa jalaa diya jaaye yaa phaansi par latka diya jaaye , jaanboojh kar namaaz na chhordo kyunki jisne jaan boojh kar namaaz chhord di woh deen se nikal gaya. gunaah aur naafarmaani na karo, ye ALLAH TA'ALA ke qahar ke asbaab hai aur sharaab naa piyo kyunki ye gunaahon ka mamba ( chashma) hai. (al hadees )
Tirmizi ki riwaayat hai ke HAZRATE MOHAMMAD MUSTAFA ﷺ ke SAHABA E KIRAAM رضي الله عنهمم tarke namaaz ke ilaawa kisi aur amal ke chhord ne ko kufr nahi samajhte the.
Sahee hadees mein hai ke bande aur kufr wa Imaan ke darmiyaan farq namaaz hai, jab usne namaaz chhord di to goya usne shirk kiya.
Bazaaz ki riwaayat hai ke jo namaaz adaa nahi karta hai uska Islaam mein koi hissa nahi hai aur jiska wuzu sahi nahi hai uski namaz nahi.
Tibraani ki riwaayat hai ke jis shakhs mein Amaanat nahi uska Imaan nahi jiska wuzu sahi nahi uski namaz nahi aur jisne namaaz nahi padhi uska Deen nahi raha.
Jaise jism mein sar ka maqaam hai usi tarah Deen mein namaz ka maqaam hai.
Ibne Maajaa aur baihaqi mein HAZRATE ABU DARDA رضي الله عنه se marwi hai ke mujhe mere HABEEB ﷺ ne waseeyat farmaayi , ALLAH TA'ALA ke saath shirk na kar agarche tujhe kaat diya jaaye aur jalaa diya jaaye , Farz namaaz jaanboojh kar naa chord kyunki jisne jaanboojh kar namaz chord di woh HAMAARE zimma se nikal gaya aur sharaab naa pi kyunki ye har buraayi ki kunji hai.
Musnad Bazaaz mein HAZRATE IBNE ABBAS رضي الله عنهما se marwi hai , Aapne farmaya jab Meri putliyon ki sehat ke baawajood meri binaayi zaaya ho gayi to mujhse kaha gaya ke Aap kuch namaz chord de , hum Aap ka ilaaj karte hai, maine kaha aisa nahi hoga kyunki maine RASOOLALLAH ﷺ se suna hai , AAPNE farmaya jisne namaz chord di woh ALLAH TA'ALA se is haal mein mulaaqaat karega ke ALLAH TA'ALA uspar naaraaz hoga.
Tibrani ki ek riwaayat hai, HUZOOR ﷺ ki khidmat mein ek shakhs ne haazir ho kar arz ki ke mujhe aisa amal bataiyye jise karke main jannat mein jaun. AAPNE farmaya ALLAH TA'ALA ke saath shirk naa kar agarche tujhe azaab diya jaaye aur zinda jalaa diya jaaye , waalidain ka farmabardaar ban agarche woh tujhe tere tamaam maal wa asbaab se be-dakhal karde aur jaan boojh kar namaz naa chord kyunki jisne jaanboojh kar namaz chord di woh ALLAH TA'ALA ke zimma se nikal gaya.
Ek aur riwaayat mein hai, ALLAH TA'ALA ke saath shirk naa kar agarche tujhe qatl kar diya jaaye aur jalaa diya jaaye , waalidain ki naafarmaani naa kar agarche woh tujhe tere ahl o ayaal aur maal se nikaal de, farz namaaz ko jaanboojh kar naa chord kyunki jisne jaan boojh kar namaaz chord di woh ALLAH TA'ALA ke zimme se nikal gaya, sharaab kabhi naa pi kyunki uska pina har buraayi ki jadd hai khud ko naafarmaniyon se bacha kyunki unse ALLAH TA'ALA naaraaz ho jaata hai, apne aap ko jung ke din bhagoda banne se bachaa agarche log halaak ho jaaye aur log mar jaaye magar tu saabit qadam reh, apni taaqat ke mutaabiq apne ahl o ayaal par kharch kar , unki taadeeb se kabhi gaafil naa ho aur unhe khauf e KHUDA dilaata reh.
Sahee ibne hibbaan mein riwaayat hai ke baadal wale din namaz jaldi padha liya karo kyunki jisne namaaz chord di usne kufr kiya.
Tibraani mein HUZOOR ﷺ ki kaneez HAZRATE UMAIMA رضي الله عنهاا se marwi hai ke main ek martaba HUZOOR ﷺ ke sar par paani daal rahi thi ke ek shakhs ne aa kar kaha mujhe waseeyat farmayi jaaye, HUZOOR ﷺ ne farmaya ALLAH TA'ALA ke saath kisi ko shareek naa bana agarche tujhe kaat diya jaaye aur jalaa diya jaaye ,waalidain ki naafarmaani naa kar agarche woh tujhe tere ghar aur maal o daulat ke chordne ko kahe to sab kuch chord de , sharaab kabhi naa pi kyunki ye har buraayi ki kunji hai aur farz namaaz kabhi bhi jaanboojh kar naa chord kyunki jisne aisa kiya woh ALLAH aur USKE RASOOL ke zimme se nikal gaya.
ABU NÙAIM ki riwaayat hai ke jis shakhs ne jaan boojhkar namaaz chord di , ALLAH TA'ALA uska naam jahannam ke us darwaaze par likh deta hai jisme se usey daakhil hona hota hai.
Tibraani aur baihaqi ki riwaayat hai ke jisne namaaz chord di goya uska maal aur ahlo ayaal (sab kuch ) khatam ho gaya.
Haakim ne HAZRATE ALI رضي الله عنه se riwaayat ki hai ke HUZOOR ﷺ ne farmaya Aye giroh e quraish ! Tum namaaz zaroor adaa karo aur zakaat adaa karo, nahi to ALLAH TA'ALA tumhari taraf aise shakhs ko bhejega jo Deen ke liye tumhari gardane udaa dega.
Bazaaz ki riwaayat hai ke jo shakhs namaz adaa nahi karta uska Deen mein koi hissa nahi, aur jiska wuzu sahi nahi uski namaz sahi nahi.
Musnad e Ahmed ki ek mursal riwaayat hai ke ALLAH TA'ALA ne islaam mein chaar cheezein farz ki hai, jo shakhs unmein se teen ko poora karta hai magar ek ko chord deta hai usey azaab se koi cheez nahi bachayegi yahan tak ke woh chaaron par amal kare, Namaaz , Zakaat, Roza, aur Hajj.
Asbahaani ki riwaayat hai ke jisne jaanboojh kar namaaz chord di, ALLAH TA'ALA uske aamaal ko barbaad kar deta hai aur usey APNE zimme se nikaal deta hai yahan tak ke woh ALLAH ki bargaah mein tauba kare.
Tibraani ki riwaayat hai ke jisne namaaz chord di usne khullam khulla kufr kiya.
Musnade e Ahmad mein riwaayat hai ke jaanboojh kar namaaz ko na chhodo kyunki jisne jaan boojh kar namaaz chord di ussey ALLAH aur RASOOL ka zimma khatam ho gaya.
IBN E ABI SHAIBA AUR TAAREEKHUL BUKHARI mein HAZRAT E ALI رضي الله عنه par maukoof riwaayat hai jisne namaaz na padhi woh kaafir hai.
MOHAMMAD BIN NASR aur IBN E ABDUL BARR rehmahullaahu ta'ala ne apni masaaneed mein HAZRATE IBNE ABBAS رضي الله عنهما se mauqoof riwaayat karte hain ke jisne namaaz chhord di usne kufr kiya.
IBN E NASR رحمت لله عليه ne IBN E MASOOD رضي الله عنه se riwaayat ki hai ke jisne namaaz chhord di uska Deen nahi hai .
IBN E ABDUL BARR ne HAZRAT E JAABIR رضي الله عنه se mauqoof riwaayat ki hai ke jisne namaaz nahi padhi woh kaafir hai.
ek aur riwaayat mein hai jo ABU DARDA رضي الله عنه par mauqoof hai ke jo namaaz adaa nahi karta uska Imaan nahi hai aur jiska wuzu nahi uski namaaz nahi.
IBN E ABI SHAIBA ki riwaayat hai HUZOOR ﷺ ne farmaya jisne namaaz chord di usne kufr kiya.
MOHAMMAD BIN NASR رضي الله عنه se marwi hai ke maine IS'HAAQ se suna, woh kehte the HUZOOR ﷺ se yeh hadeese sahi saabit hai ke AAPNE farmaya taarik e namaaz kaafir hai.
HUZOOR ﷺ ke zamaane muqaddasa se lekar aaj tak tamaam Ulema ki yeh raai hai ke taarik e namaaz jo bagair kisi uzr e shar'ai ke namaaz nahi padhta hatta ke namaaz ka waqt nikal jaata hai to woh kaafir hai.
JANAAB E AYYUB رضي الله عنه farmaate hain ke tark e namaaz kufr hai jismein kisi ko ikhtelaaf nahi hai ,
farmaan e ILAAHI hai :
"Pas unke baad bure log jaanasheen huwe jinhone namaazon ko zaaya kiya aur khwaahishaat e nafsaani ki pairwi ki, pas anqareeb woh "gaiyy" mein jaayenge magar jisne tauba ki (woh mehfooz rahega)
HAZRAT E IBN E MASOOD رضي الله عنه farmaate hain ke zaaya karne ka yeh maaina nahi hai ke bilkul namaaz padhte hi nahi balke yeh ke usey muakkhar kar ke padhte hain.
ZAYA E SALAAH KA KYA MAANA HAI ?
IMAAMUT TAABE'EEN HAZRAT E SAEED BIN MUSAI'IB رضي الله عنه farmaate hain ke is aayat mein zaya se yeh muraad hai ke zohr ki asr ke waqt aur asr ki magrib ke waqt aur magrib ki isha ke waqt aur isha ki fajr ke waqt aur fajr ki suraj ke tuloo hone ke waqt qareeb padhi jaaye , jo shakhs is tareeke se namaazein padhta ho marr jaaye aur usne tauba na ki to ALLAH TA'ALA ne uske liye "gaiyy" ka waada farmaaya hai jo jahannam ki ek gehri aur azaab se bharpoor waadi hai.
Farmaan e ILAAHI hai :
"Aye Imaan walon ! tumhe tumhare maal aur tumhari aulaad ALLAH ke zikr se gaafil na kare aur jisne aisa kiya pas woh log khasaara paane wale hain."
Mufassireen ki ek jamaat ka qaul hai yahan zikr se muraad namaazein hai lihaaza jo shakhs namaaz ke waqt apne maal ki wajah se jaise uski khareed o farokht wagairah mein mashgool ho kar namaaz se gaafil ho gaya ya apni aulaad mein mashgool ho kar namaaz bhool gaya woh nuksaan paane waalon mein se hai isi liye HUZOOR ﷺ ka farmaan hai ke qayamat ke din insaan ke sab aamaal se pehle namaaz ka muhaasiba (hisaab) hoga , agar uski namaaz muqammal huwi to woh falaah wa kaamraani paa gaya aur agar uski namaazein kam hogayi to woh khaayib wa khaasir (ghaate me) hai.
aur farmaane ILAAHI hai :
"Pas "wail" hai un namaaziyon ke liye jo apni namaazon se bekhabar hain.
HUZOOR ﷺ ne farmaaya yeh woh log hain jo namaazon ko un ke auqaat se muakkhar karke padhte hain.
Musnad e ahmad ki ba-sanad e sahi, tibraani aur sahih ibn e hibbaan ki riwaayat hai ke HUZOOR ﷺ ne ek din namaaz ka tazkira farmaaya aur farmaaya jisne in namaazon ko paabandi se adaa kiya , woh namaaz us shakhs ke liye qayamat ke din us ke liye Noor , Hujjat aur Najaat hogi aur jis shakhs ne namaazon ko adaa na kiya qayamat ke din uske liye namaaz Noor , Hujjat aur Najaat na hogi aur woh qayamat ke din qaaroon , firaun , haamaan aur ubai bin khalf ke saath hoga .
baaz Ulema ka kehna hai , un logon ke saath taarik e namaaz isliye uthaaya jaayega ke agar usne apne maal o asbaab mein mashgooliyat ki wajah se namaz nahi padhi to woh qaaroon ki tarah ho gaya aur usi ke saath uthaaya jaayega , agar mulk ki mashgooliyat mein namaaz nahi padhi to firaun ki tarah hai aur usi ke saath uthaya jaayega , agar wizaarat ki mashgooliyat namaaz se maane huwi to woh haamaan ki tarah hai aur uski ke saath uthega, agar tijaarat ki wajah se namaaz nahi padhi to woh ubai bin khalf taajir e Makkah ki tarah hai aur usi ke saath uthaya jayega.
Bazaaz ne HAZRAT E SAAD BIN ABI WAQQAAS رضي الله عنه se riwaayat ki hai ke maine HUZOOR ﷺ se is aayat ke maane pooche "jo log apni namaazon se bekhabar hai " to AAPNE farmaya ke yeh woh log hain jo namaazon ko unke auqaat se muakkhar kar dete hain. ABU YAA'LA ne sanad e hasan ke saath MUS'AB BIN SAAD رضي الله عنه ka qaul apni musnad mein naql kiya hai. MUS'AB رضي الله عنه farmaate hain maine apne waalid se arz ki abbajaan ! aapne ALLAH TA'ALA ke is farmaan par gaur kiya hai "jo log apni namaazon se bekhabar hain " hum mein se kaun hai jo nahi bhoolta aur uske khayaalaat muntashir nahi hote ? unhone jawaab diya is ka matlab yeh nahi balke iska matlab namaazon ka waqt zaaya kar dena hai.
"Wail" ke maana sakht azaab hai.
ek qaul yeh bhi hai ke "Wail" jahannam ki ek waadi ka naam hai , agar usmein duniya ke pahaad daale jaaye to woh bhi uski shadeed garmi ki wajah se pighal jaaye aur yeh waadi un logon ka maskan hai jo namaazon mein susti karte hain aur unko unke auqaat se muakkhar karke padhte hain , haan agar woh ALLAH TA'ALA ki taraf ruju' aur tauba kar lein aur guzishta aamaal par pashemaan ho jaaye to aur baat hai.
QAZA E SALAAT PAR WA'EEDEIN :
Sahee ibne hibbaan ki riwaayat hai ke jiski namaz qazaa ho gayi to goya uska maal aur gharaana tabaah ho gaya.
Haakim ki riwaayat hai ke jisne bagair kisi uzr e shara'yi ke do namazon ko yakjaa kiya to woh kabeer gunaahon ke darwaze mein daakhil hua.
Sihaah sitta ki riwaayat hai ke jiski namaaz e Asr qazaa hogayi to goya uske ahlo ayaal aur maal tabaah ho gaya.
IBNE KHUZAIMA رحمت لله عليه ne apni saheeh mein in alfaaz ka izaafa kiya hai ke IMAAM E MAALIK ka qaul hai ke is se muraad waqt ka nikal jaana hai.
Nasa'ee ki riwaayat hai ke namazon mein ek namaaz aisi hai ke jiski woh namaz qazaa hogayi to goya uske ahlo ayaal aur maal o mataa sab tabaah ho gaya aur woh namaz e Asr hai.
Muslim aur Nasa'ee ki riwaayat hai ke namaaz e Asr tumse pehle logon par pesh ki gayi lekin unhone use kho diya, pas tum mein se jo shakhs ise paabandi se padhta hai use dughna sawaab milta hai aur is namaaz ke baad sitaare nazar aane tak koi namaaz nahi hai (magrib ka jab waqt shuru hota hai to baaz sitaaron par chamak aa jaati hai )
Ahmed, Bukhari aur Nasa'ee mein riwaayat hai ke jisne namaaz e Asr chord di uska amal barbaad ho gaya.
Musnad e Ahmed aur IBNE Abi Shaiba ki riwaayat hai ke jisne namaaz e Asr chord di, jaan boojh kar baitha raha yahan tak ke namaaz qazaa ho gayi to beshak uska amal barbaad ho gaya.
Ibne Abi Shaiba ki mursal riwaayat hai ke jisne namaaz e Asr chord di yahan tak ke suraj guroob ho gaya aur uske liye koi uzr bhi nahi tha to goya uska amal Barbaad ho gaya.
Abdur Razzaaq ki riwaayat hai ke tum mein se kisi ek ka ahl aur maal o mataa se tanhaa reh jaana namaaz e Asr ke qazaa ho jaane se behtar hai.
Tibraani aur Ahmed ki riwaayat hai ke jisne jaan boojhkar namaaz e Asr chord di yahan tak ke suraj guroob ho gaya to goya uske ahl o ayaal aur maal barbaad ho gaya.
Shaafa'ee aur Baihaqi ki riwaayat hai ke jiski ek namaz faut ho gayi, goya uska gharaana aur maal halaak ho gaya.
Bukhaari mein HAZRATE SAMURA BIN JUNDAB رضي الله عنه se marwi hai ke HUZOOR ﷺ aksar APNE SAHABA E KIRAAM se farmaya karte the ke tum mein se kisine khwaab dekha hai to bayaan kare, log apne khwaab AAPKO sunaaya karte, ek subah HUZOOR ﷺ ne hamein batlaaya ke MERE paas do aanewale aaye aur unhone MUJHE jagaakar kaha ke hamare saath chaliye ! MAIN unke saath chal pada yahan tak ke HUMNE aise aadmi ko dekha jo letaa hua tha aur doosra ek bhaari paththar liye khada tha. jab woh bhaari paththar uske sar par maarta to us sonewale ka sar reza reza ho jaata, phir woh paththar uthaa leta hai aur us aadmi ka sar sahi ho jaata hai jaisa ke pehle tha, woh phir paththar maarta hai aur uska pehle jaisa hashr ho jaata hai, MAINE un dono se kaha SUBHANALLAH ! ye kya hai ? unhone MUJH se kaha abhi aur chaliye ! aur chaliye ! Phir HUM ek aise aadmi ke paas aaye jo peeth ke bal letaa hua tha aur doosra haath mein lohe ki sansi liye khada tha aur sonewale ke chehre ki ek jaanib sansi se uski baach ko gud-di ki taraf kheenchta hai aur uske nathno aur aankhon se bhi yahi sulook karta hai aur uske ye aazaaye badan gud_di ki taraf mudd jaate hai, phir woh doosri samt se aata hai aur uske saath wahi sulook karta hai jo pehle kar chuka hai. Jab woh doosri taraf jaata to pehli jaanib chehra sahi ho jaata hai phir woh waapas aata hai aur pehli taraf se us ke chehre ko wohi takleef deta hai, MAINE kaha SUBHANALLAH ! yeh kya hai? unhone kaha abhi aur chaliye aur chaliye !
Hum chal pade aur tannoor jaisi ek cheez dekhi, raawi kehta hai ke mujhe aise yaad padhta hai ke shayad HUZOOR ﷺ ne ye farmaya usmein se mili juli aawaazein aur shor uth raha tha, HUZOOR ﷺ ne farmaya HUM ne dekha usmein nange mard aur aurtein thi, achaanak unke neeche se aag ka shola nikalta, jyunhi ye shola nikalta woh shadeed ghabraahat ke aalam mein aah wa fugaan shuru kar dete, MAINE poocha ye kaun hai ? unhone MUJH se kaha abhi aur chaliye aur chaliye! Hum phir rawaana ho gaye aur tab ek aisi neher par pohonche jo MAIN samajhta hun ke khoon ki tarah surkh thi , usmein ek aadmi tair raha hai aur neher ke kinaare par ek aadmi bohot se paththar liye khada hai, woh use paththar maarta hai aur woh tairne lagta hai. jab bhi woh uske qareeb aata hai woh use paththar maarta hai. MAINE unse poocha ye kya hai ? Unhone kaha abhi aur chaliye aur chaliye.
Hum phir chal diye aur ek aise badsoorat aadmi ke paas aaye ke tumne us jaisa badsoorat nahi dekha hoga, woh aag bhadkaata hai aur phir uske ird gird bhaagne lagta hai, MAINE unse poocha ye kya hai ? Unhone kaha chaliye aur chaliye!
Hum phir chal pade aur aise baag ke qareeb pohonche jisme taweel wa areez sabza aur har qism ke paudhe, phool wagaira lage the aur baag ke peeche ek taweelul qaamat aadmi hai jiska sar aasmaan se choo raha hai aur uske chaaron taraf chote chote bachche jamaa hai. MAINE poocha ye kya hai ? Aur ye sab kaun hai ? Un do farishton ne MUJHE kaha abhi aur chaliye aur chaliye ! Phir hum ne ek azeem darakht dekha, MAINE aaj tak us jaisa taweel aur haseen darakht nahi dekha hai, Unhone MUJH se kaha ke ispar chadiye chunaanche uspar chardhkar ek aise sheher mein pohonche jo sone chaandi ki eenton se bana hua tha, Humne darwaza kholne ko kaha to Hamare liye darwaza khol diya gaya , wahan hamein kuch intehaayi haseen o jameel aur kuch intehaayi badsoorat aadmi mile, un do farishton ne un aadmiyon se kaha ke tum jao aur us neher mein ghus jao. AAPNE farmaya tab MAINE dekha , ek safed buraaq neher beh rahi hai, woh log neher ki taraf chal diye , jab waapas aaye to humne dekha unki badsoorti zaail (khatam) ho chuki thi aur woh intehaayi khoobsoorat ban gaye the.
MUJH se un dono farishton ne kaha ye Jannat e adan hai aur ye AAPKI manzil hai, AAPNE farmaya phir MAINE nigaah uthaakar upar dekha to MUJHE safed baadal ki tarah ek mahal nazar aaya unhone MUJHSE kaha ye AAPKA ghar hai, MAINE unse kaha ALLAH TA'ALA tumhe barkaton se nawaaze, MUJH ko ijaazat do taaki MAIN usmein daakhil houn, unhone kaha abhi nahi lekin jaayenge AAP hi.
Phir MAINE unse kaha aaj raat MAINE bohot se ajaaib dekhe hai , ye jo kuch MAINE dekha , kya hai ? Unhone kaha hum abhi AAPKO batlaate hai pehle jis aadmi ko AAPNE dekha ke uska sar paththar se kuchla jaa raha hai , woh aisa shakhs hai jo QURAN MAJEED padhkar uspar amal nahi karta aur farz namaazon se so jaata hai, adaa nahi karta, woh aadmi jiski baachen , nathne, aur aankhen sansi se gud-di ki taraf modi jaa rahi hai , woh aisa aadmi hai jo jhoot gadhta hai aur jhooti baatein phailaata hai aur AAPNE tannoor jaisi imaarat mein jo nange mard aur aurtein dekhi hai woh zaani mard aur zaaniya aurtein hai aur jis aadmi ko AAPNE khoon ki neher mein tairte aur paththar khaate dekha hai woh soodkhor hai aur jis aadmi ko AAPNE aag bhadkaate aur uske gird ghumte dekha hai woh Maalik hai jo jahannam ka daaroga hai. AAPNE jis taweel aadmi ko baag mein dekha hai woh HAZRATE IBRAHIM عليه السلام hai aur UNKE ird gird jo bachche the woh aise bachche hai jo bachpan hi mein deen e fitrat par faut huwe hai.
Baaz musalmaanon ne poocha YAA RASOOLALLAH ! ﷺ mushrikon ke nanhe munne faut ho janewale bachche bhi wahan honge ? AAPNE farmaya haan.
Aur jis jamaa'at ke logon ka AAPNE ek pehlu khoobsoorat aur doosra pehlu badsoorat dekha hai , ye woh log hai jo apne aamaal mein nekiyaan aur buraiyyan dono saath laate hai aur ALLAH TA'ALA unki galtiyon se darguzar farmata hai.
Bazaaz ki riwaayat mein is tarah hai ke phir HUZOOR ﷺ aisi qaum par tashreef laaye jinke sar paththar se phode jaa rahe the, jab woh reza reza ho jaate to phir apni asli haalat par aa jaate aur yahi azaab unhein baar baar diya jaa raha hai, AAPNE poocha JIBRAIL ye kaun hai ? JIBRAIL عليه السلام ne kaha ye woh log hai jinke sar namaaz padhne se bhaari ho jaate yaani ye namaaz nahi padhte.
MARD E MOMIN KI NAMAAZ :
Khateeb aur Ibnul Najjaar ki riwaayat hai ke namaaz islam ki alaamat hai jiska dil namaaz ki taraf mutawajjah raha aur usne tamaam sharaait ke saath sahi waqt par aur sahi tareeqe se namaaz padhi, woh momin hai.
Ibne Maajaa ki riwaayat hai ke
HUZOOR ﷺ ne farmaya ke RABB e ZULJALAAL ka irshaad hai , "MAINE AAPKI ummat par 5 namaazein farz ki hai aur MAINE APNE liye waada kar liya hai ke jo shakhs in namaazon ko unke auqaat mein adaa karega use Jannat mein daakhil karunga aur jo unki paabandi nahi karega , MERA us shakhs ke liye koi waada nahi hai.
Ahmed aur Haakim ki riwaayat hai ke jis shakhs ne ye jaan liya ke namaaz uspar waajib aur zaroori hai aur usne use adaa kiya woh jannat mein jaayega.
Tirmizi, Nasa'ee , aur Ibne Maajaa ki hadees hai ke qayamat mein sabse pehla amal jiska bande se muhaasiba hoga woh namaaz hai, agar namaazein sahi huwi to woh kaamyaab wa kaamraan hua aur agar namaazon mein nuqsaan nikla to woh khaaib o khaasir hua , agar uske faraaiz kam ho jaayenge to ALLAH TA'ALA farmayega, dekho MERE bande ki nafli ibaadat hai aur nawaafil se uske faraaiz ko poora kiya jaayega, phir saare aamaal ka daaromadaar namaaz ke maamle mein kaamyaabi aur naakaami par hoga.
Nasa'ee ki hadees mein hai ke qayamat ke din sabse pehle insaan se namaaz ka muhaasiba kiya jaayega aur sabse pehle logon mein khoon ka faisla kiya jaayega.
Ahmed, Abu Dawood ,Nasa'ee ,Ibne Maajaa aur Haakim mein ye hadees hai ke qayamat mein sabse pehle insaan ki namaaz ka muhaasiba hoga, agar poori huwi to unhein mukammal likh diya jaayega aur agar kam huwi to ALLAH TA'ALA farishton se farmayega dekho MERE bande ki nafil ibaadat hai aur us se farz ibaadat mukammal ki jaayegi, phir zakaat ka muhaasiba hoga aur is tarah phir saare aamaal ka.
Ibne Asaakir ki hadees hai ke pehli woh cheez jis ka bande se awwal qayamat mein muhaasiba kiya jaayega, uski namaaz dekhi jaayegi , agar namaaz sahi huwi to saare aamaal sahi ho gaye aur agar namaaz mein nuqsaan huwa to saare aamaal mein nuqsaan paaya jaayega, phir ALLAH TA'ALA farishton se farmayega dekho MERE bande ki nafli ibaadat hai, agar nafli ibaadat hogi to us se faraaiz poore kiye jaayenge ,uske baaqi faraaiz ka muhaasiba hoga yahi ALLAH TA'ALA ki Bakshish aur Rehmat ka tareeqa hai.
Tibraani ki hadees hai ke qayamat mein sabse pehle insaan ki namaazon ka sawaal hoga, agar uski namaazein durust huwi to saare aamaal durust huwe aur woh najaat paa gaya, agar uski namaazein sahi naa huwi to woh naakaam wa naa-muraad hua.
Ahmed, Abu Dawood, Haakim aur Nasa'ee ki hadees hai, qayamat ke din sabse pehle insaan ke saare aamaal mein se namaaz ki pursish (pooch-taach) hogi, ALLAH TA'ALA farishton se farmayega haalaan ke WOH sabkuch jaanta hai ke MERE bande ki namaazein dekho, mukammal hai yaa naamukammal ? Agar mukammal huwi to mukammal likh diya jaayega aur agar kuch kam huwi to farmaan hoga kya MERE bande ki nafil ibaadat hai ? Agar uski nafil ibaadat huwi to hukm hoga ke us se faraaiz ko mukammal karo, phir usi tarah deegar aamaal ka muhaasiba hoga.
Tayaalasi, Tibraani aur Azziya fil Mukhtaar ki hadees hai ke MERE paas RAB TA'ALA ka paigaam le kar JIBRAIL E AMEEN aaye aur kaha RAB TA'ALA farmata hai, aye MOHAMMED ! ( ﷺ) MAINE AAPKI ummat par 5 namaazein farz ki hai, jo shakhs unhein sahi wuzu se sahi waqt mein sahi ruku aur sujood se adaa karega ,MERA un namaazon ke sabab us se waadaa hai ke MAIN use jannat mein daakhil karunga aur jisne MUJHSE is aalam mein mulaaqaat ki ke uski kuch namaazein kam hai to MERA uske saath waadaa nahi hai , chaahun to usey azaab dun aur chaahun to uspar rehem karun.
Baihaqi ki hadees hai ke namaaz taraazu hai, jisne usey poora kiya woh kaamyaab hai.
Dailmi ki hadees hai ke namaaz shaitaan ka munh kaala karti hai, sadqa uski qamar todta hai, ALLAH ke liye logon se mohabbat aur ilm dosti usey shikast e faash deti hai.
Jab tum ye aamaal karte ho to shaitaan tumse itnaa door ho jaata hai ke jaise sooraj ke tulu hone ki jagah guroob hone ki jagah se door hai.
Tirmizi, Ibne Hibbaan aur Haakim ki riwaayat hai ke ALLAH TA'ALA se daro aur 5 namaazein padho, maahe ramzaan ke roze rakho , maal ki zakaat do, apne haakimon ki itaa'at karo, tum apne RAB ki jannat ko paa loge.
Ahmed , Bukhari, Muslim, Abu Dawood aur Nasa'ee mein hadees hai ke ALLAH TA'ALA ke yahaan sabse pasandeedah amal namaaz ko uske sahi waqt mein adaa karna hai, phir waalidain se husn e sulook aur phir raahe KHUDA mein jihaad karna hai.
SAHI WAQT PAR NAMAAZ KI ADAAYEGI ALLAH KO SABSE ZYADA MEHBOOB HAI :
Baihaqi ne HAZRATE UMAR رضي الله عنه se riwayat ki hai ke HUZOOR ﷺ ki khidmat mein ek aadmi ne haazir ho kar arz ki ke mujhe batlaaiye ke ALLAH TA'ALA ko kaunsa amal sabse zyada mehboob hai ? AAPNE farmaya namaaz ko sahi waqt mein adaa karna aur jisne namaaz ko chhord diya uska Deen nahi aur namaaz Deen ka sutoon hai isiliye jab HAZRAT E UMAR رضي الله عنه ko shadeed zakhmi kar diya gaya to kisine AAPSE kaha AMEERUL MOMINEEN ! Namaaz, AAPNE farmaya bohot achcha, bila shubha us shaks ka Deen mein koi hissa nahi hai jisne namaaz ko zaaya kar diya aur AAPNE namaaz padhi haalaan ke AAPKE zakhm se khoon beh raha tha .
Zahbi ki riwaayat hai , HUZOOR ﷺ ne farmaya jab banda awwal waqt mein namaaz padhta hai to uski namaaz aasmaanon ki taraf jaati hai aur woh nooraani shakl mein hoti hai yahan tak ke ARSH E ILAAHI tak pohonchti hai aur namaazi ke liye qayamat tak dua karti rehti hai ke ALLAH teri hifaazat farmaaye jaise tu ne meri hifaazat ki hai aur jab aadmi bewaqt namaz padhta to uski namaaz siyah (kaali) shakl mein upar aasmaanon ki taraf chadti hai. jab woh aasmaan tak pohonchti hai to usey boseeda kapde ki tarah lapet kar padhne wale ke munh par maara jaata hai.
ABU DAWOOD ki riwaayat hai ke HUZOOR ﷺ ne farmaaya teen aadmi aise hain ke ALLAH TA'ALA jinki namaaz aur zikr qubool nahi karta ,un mein se ek woh hai jo waqt guzar jaane ke baad namaaz padhta hai. Baaz Ulema ka kehna hai aur hadees shareef mein ke jo shakhs namaaz ki paabandi karta hai usey ALLAH TA'ALA 5 cheezon se sarfaraaz farmaata hai , us se tangdasti khatam kar di jaati hai , usey azaab e qabr nahi hoga , naamaa e aamaal usey daayein haath mein diya jaayega , pulsiraat par bijli ki tarah guzrega aur jannat mein bina hisaab daakhil hoga.
NAMAAZ MEIN SUSTI PAR MASAAIB :
Jo shakhs namaazon mein susti karta hai , ALLAH TA'ALA usey 15 masaaib mein mubtela karta hai , 5 duniya mein , 3 maut ke waqt , 3 qabr mein aur 3 qabr se nikaalte waqt.
Duniyawi masaaib yeh hain ke uski umr se barkat cheen li jaati hai , uske chehre se swaaliheen ki nishaani mit jaati hai , uske kisi bhi amal ka ALLAH TA'ALA ajr nahi deta , uski dua aasmaanon ki taraf buland nahi hoti , nekon ki duaon mein uska koi hissa nahi hota,
aur jo masaaib usey maut ke waqt darpesh hongi woh yeh hai ki woh zaleel ho kar marega , bhooka aur pyaasa marega , agar usey duniya ke tamaam samandar pila diye jaayein to bhi uski pyaas nahi bujhegi.
Qabr ke masaaib yeh hain ke qabr us par tang hogi yahan tak ke uski phasliyaan ek doosre mein paiwast ho jaayengi , uski qabr mein aag bhadkaayi jaayegi jiske angaaron par woh raat din lot-ta rahega , uski qabr mein ek azdaha muqarrar kar diya jaayega jiska naam shujaa' yaani ganja hoga , uski aankhein aag ki hogi aur unke naakhun lohe ke honge jinki lambaayi ek din ke safar ke baraabar hogi , woh kadakdaar bijli jaisi awaaz mein mayyat se humkalaam hoga aur kahega main ganja azdaha hun , mere RABB ne mujhe hukm diya hai ke main tujhe namaazon ke zaaya ke badle subha se shaam tak dasta rahun , subha ki namaaz ke liye suraj nikalne tak , namaaz zohr ke zaaya karne par tujhe zohr se asr tak , asr ki namaaz ke liye magrib tak , magrib ki namaaz ke zaaya par isha tak , aur namaaz e isha ke zaaya karne ki wajah se tujhe subha tak dasta rahun , aur jab woh usey dasega woh 70 haath zameen mein dhas jaayega aur qayamat tak usi tarah usko azaab hota rahega ,
aur jo masaaib usey qabr se nikalte huwe hashr ke maidaan mein jhelne honge woh hain , sakht hisaab , ALLAH ki naaraazgi aur jahannam mein daakhila.
Ek riwaayat hai ke woh qayamat mein is haalat mein aayega ke uske chehre par 3 satrein likhi hongi , pehli satr yeh hogi: Aye ALLAH ke huqooq zaaya karne waale ! ,
Doosri satr hogi : aye ALLAH ki naaraazgi ke liye makhsoos !
aur teesri satr hogi : jaise tu ne ALLAH ke huqooq duniya mein zaaya kiye hain aise hi tu aaj ALLAH ki rehmat se naa ummeed hoga.
Is hadees mein majmuee taadaad to 15 bataayi gayi hai magar tafseelan 14 ka zikr kiya hai , shaayad raawiye hadees pandarwi baat bhool gaye hain.
HAZRAT E IBN E ABBAS رضي الله عنه se marwi hai ke qayamat ke din ek shakhs ALLAH ki baargaah mein khada kiya jaayega aur ALLAH TA'ALA usey jahannam mein jaane ka hukm dega woh poochega ,YA ALLAH mujhe kis liye jahannam mein bheja jaa raha hai ? RAB TA'ALA farmaayega ke namaazon ko unke aukaat se muakkhar karke padhne aur MERE naam ki jhooti qasmein khaane ki wajah se yeh ho raha hai .
Baaz Muhaddiseen se marwi hai ke HUZOOR ﷺ ne ek din SAHABA E KIRAAM رضي الله عنهمم se kaha ke TUM yun dua maanga karo "Aye ALLAH! Hum mein se kisiko shaqi (bad-bakht) aur mehroom naa banaa ".phir farmaya jaante ho badbakht mehroom kaun hota hai ? Kaha gaya kaun hota hai ? Yaa RASOOLALLAH! AAPNE farmaya jo insaan taarik e namaaz (namaaz chhordnewala) hota hai.
Nez farmaya, HUZOOR ﷺ se marwi hai ,AAPNE farmaya ke qayamat ke din sabse pehle taarikeen e namaaz ke munh kaale kiye jaayenge aur jahannam mein ek waadi hai jise lamlam kaha jaata hai ,usmein saanp rehte hai ,har saanp oont jitna mota aur ek mahine ke safar ke baraabar taweel (lamba) hoga , woh benamaazi ko dasega aur uska zeher 70 saal tak benamaazi ke jism mein josh maarta rahega, phir uska gosht gal jaayega.
AMADAN (JAANBOOJH KAR) NAMAAZ TARK KARNEWALA ZAANI SE BHI BADTAR HAI :
Nez yeh bhi marwi hai ke Bani Israel ki ek aurat HAZRATE MOOSA عليه السلام ki khidmat mein aayi aur arz kiya Aye NABIYALLAH ! maine bohot bada gunaah kiya hai aur tauba bhi ki hai, ALLAH TA'ALA se dua maangiye ke WOH mere gunaah ko baksh de aur meri tauba qubool farmaa le.
HAZRATE MOOSA عليه السلام ne poocha tu ne kaunsa gunaah kiya hai ? Woh kehne lagi ke main zinaa ki murtakib huwi aur jo bachcha paida huwa maine use qatl kar diya hai !ye sunkar MOOSA عليه السلام bole, Aye bad-bakht nikal jaa ! kahin teri nuhoosat ki wajah se aasmaan se aag naazil ho kar hamein naa jalaa de .!
Chunaanche shikasta dil ho kar wahan se chal padi, tab JIBRAIL عليه السلام naazil huwe aur kaha Aye MOOSA! ( عليه السلام ) ALLAH TA'ALA farmata hai ke TU ne gunaah se tauba karnewali ko kyun waapas kar diya ? Kya TU ne us se bhi zyada buraa aadmi nahi paaya ? MOOSA عليه السلام me poocha Aye JIBRAIL! Us aurat se zyada buraa kaun hai ? JIBRAIL عليه السلام bole ke us se bura woh hai jo jaan boojh kar namaaz chord de.
Baaz Swaaliheen se marwi hai ke ek aadmi ne apni murdah behen ko dafan kiya to uski thaili bekhabri mein qabr mein gir gayi. jab sab log use dafan karke chale gaye to usey apni thaili yaad aayi, chunaanche woh aadmi logon ke chale jaane ke baad behen ki qabr par pohoncha aur use khoda, taaki thaili nikaal le, usne dekha ke uski qabr mein shole bhadak rahe hai, chunaanche usne qabr par mitti daali aur intehaayi gamgeen rotaa hua maa ke paas aaya aur poocha, maa ! Ye batao meri behen kya karti thi ? Maa ne poocha tum kyun pooch rahe ho ? Woh bola maine apni behen ki qabr mein aag ke shole bhadakte dekhe hai. uski maa rone lagi aur kaha teri behen namaaz mein susti karti rehti thi aur namaazon ko unki auqaat se muakhkhar karke padhaa karti thi.
Ye to uska haal hai jo namaazon ko unke auqaat se muakhkhar karke padha karti thi aur un logon ka kya haal hai jo sire se namaaz padhte hi nahi.
Aye ALLAH! Hum TUJHSE namaazon ko unke auqaat mein adaa karne aur paabandi se namaaz padhne ki taufeeq talab karte hai , beshak Aye RAB ! TU MEHERBAAN, KAREEM, RAUF aur RAHEEM hai.
آمین آمین آمین یا رب العالمین بجاہ سیدالمر سلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم
END OF BAAB 49