BAAB  61

MUSALMAAN KI ZARURAT POORI KARNA :

Farmane ILAAHI hai:
“Neki aur parhezgaari mein ek doosre ki muaavinat (madad) karo.”
HUZOOR ﷺ ne farmaya ke jo shakhs kisi bhai ki imdaad aur faaide ke liye qadam uthaata hai, usey raahe KHUDA mein jihaad karnewaalon jaisa sawaab milta hai.

Farmane NABAWI ﷺ hai ke ALLAH TA’ALA ne aisi makhlooq ko paida farmaya hai jinka kaam logon ki zarooraton ko poora karna hai aur ALLAH TA’ALA ne APNI zaat ki qasam khaayi hai ke unhein azaab nahi karega, jab qayamat ka din hoga unke liye noor ke mimbar rakhe jaayenge, woh ALLAH TA’ALA se guftagu kar rahe honge haalaanke log abhi hisaab mein honge.
Farmane NABAWI ﷺ hai ke jo kisi musalmaan bhai ki haajat-rawaayi ke liye koshish karta hai chaahe uski haajat poori ho yaa na ho, ALLAH TA’ALA ko koshish karnewale ke agle pichle sab gunaahon ko baksh deta hai aur uske liye do chutkaare likh diye jaate hai. Jahannam se rihaayi aur munafiqat se chutkaara.

Farmane NABAWI ﷺ hai ke jo shakhs kisi musalmaan bhai ki haajat-rawaayi karta hai, MAIN uske meezaan ke qareeb khadaa honga, agar uski nekiyaan zyada huwi to sahih warna MAIN uski shafaa’at  karunga, ye riwaayat hilya mein Abu Naeem ne naqal ki hai.
HAZRATE ANAS  رضي الله عنه se marwi hai, HUZOOR ﷺ ne farmaya jo shakhs kisi musalmaan bhai ki haajat-rawaayi ke liye chalta hai ALLAH TA’ALA har qadam ke badle uske naame aamaal mein sattar nekiyaan likh deta hai aur sattar gunaah maaf kar diye jaate hai, pas agar woh haajat uske haathon poori ho jaye to woh gunaahon se aise paak ho jaata hai jaise maa ke pet se aaya tha aur agar woh usi darmiyaan mar jaaye to bilaa hisaab jannat mein jaayega.

HAZRATE IBNE ABBAS  رضي الله عنهما se marwi hai ke HUZOOR ﷺ ne farmaya jo shakhs apne musalmaan bhai ki haajat-rawaayi ke liye uske saath jaata hai aur uski haajat poori kar deta hai to ALLAH TA’ALA uske aur jahannam ke darmiyaan 7 khandaqein banaa deta hai aur do khandaqon ka darmiyaani faasila zameen o aasmaan ke darmiyaani faasile ke baraabar hota hai.
HAZRATE  IBNE UMAR  رضي الله عنهما se marwi hai ke HUZOOR ﷺ ne farmaya ke ALLAH TA’ALA ke kuch aise in’aamaat hai jo un logon ke liye makhsoos hai jo logon ki haajat-rawaayi karte rehte hai aur jab woh yeh tareeqa chord dete hai to ALLAH TA’ALA woh in’aamaat doosron ki taraf muntaqil kar deta hai.
HAZRATE ABU HURAIRAH  رضي الله عنه se marwi hai HUZOOR ﷺ ne farmaya jaante ho ke sher apni dahaad mein kya kehta hai? SAHABA ne arz kiya ke ALLAH aur USKE RASOOL behtar jaante hai, AAPNE farmaya woh kehta hai ke Aye ALLAH ! Mujhe kisi bhalaayi karnewale par musallat naa karna.

HAZRATE ALI BIN ABI TAALIB  رضي الله عنه yeh hadees e marfoo’ bayaan karte the ke jab tum kisi zaroorat yaa kaam ka iraada karo to usey jumeraat ke din shuru karo aur jab apne ghar se niklo to Surah AALE IMRAN ka aakhri hissa,  Aayatul kursi, Suratul Qadr aur Surah Fatihaa padho kyunki in mein Duniya aur Aakhirat ki bohot si haajatein hai.
HAZRATE ABDULLAH BIN HASAN BIN HUSAIN رضي الله عنهمم kehte hai ke MAIN kisi zaroorat ke liye HAZRATE UMAR BIN ABDUL AZEEZ  رضي الله عنه ke paas gaya ,UNHONE MUJHE kaha jab bhi AAPKO koi zaroorat pesh aaye to MERI taraf koi qaasid bhej dein yaa khat likh dein kyunki Mujhe ALLAH TA’ALA se hayaa aati hai ke AAP Mere darwaze par tashreef laayein.

HAZRATE ALI BIN ABI TAALIB  رضي الله عنه ka qaul hai, RABB E ZULJALAAL ki qasam ! Jo har aawaaz ko sunta hai, koi shakhs aisa nahi hai jo apne dil mein masarrat ko jagah deta hai magar ALLAH TA’ALA us suroor se lutf ataa farmata hai, phir jab koi museebat naazil hoti hai to woh us khushi ko is tarah bahaa le jaati hai jaise paani nasheb mein behta hai yahaan tak ke usey ajnabi oont ki tarah hanka diya jaata hai, nez AAPNE farmaya ke naa-hanjaar logon se haajat talab karne se haajat ka poora naa hona behtar hai, AAPNE mazeed farmaaya, apne bhai ke paas bohot zyada zarooratein lekar naa jao kyunki bachda jab thanon ko bohot zyada  choosne lagta hai to uski maa usey seengh maarti hai.
kisi shayar ne kya khoob kaha hai:
1- jab tak tere maqdoor mein (jabtak tujh me karne ki taaqat ho) ho kisi ehsaan karne mein pas o pesh  naa kar aur yeh zindagi guzarnewali hai.

2- aur ALLAH TA’ALA ki is nawaazish ko yaad rakh ke USNE tujhe logon ka haajat rawaa banaa diya hai magar tu kisi ke paas apni haajat lekar nahi jaata.

Ek aur shayar kehta hai:
1- jahaan tak tujhse mumkin ho logon ki zarooratein poori kar aur unka haajat rawaa bhai ban.

2-beshak kisi jawaan ka oomda din wohi hai jis mein woh logon ki haajat rawaayi karta hai.

Aur HUZOOR ﷺ ka farmaan hai, us shakhs ke liye khushkhabri hai jiske haathon bhalaaiyyon ka sudoor hota hai aur us shakhs ke liye halaakat hai jiske haathon buraaiyyaan farog (badhaawa) paati hain.

END OF BAAB 61 Mukashifatul quloob az imam gazali