ISME AZAM YA SALAAM

YE ISM BAGAIR ALIF KE BHI LIKHA JATA HAI AUR ALIF SE SAATH BHI SIRF A’DAAD ME FARQ HAI JISKI WAJAH SE DO JAGAH LIKHA GAYA HAI IS ISMA PAAK KA PADH NE WALA AF’AAL RAZEELA AUR QIRDAARE QABEEHA SE MAHFUZ HO JATA HAI(ZAFAR JALEEL)BAAD NAMAZ FAJR EK HAZAAR BAAR PADHNE SE ILM AUR JOODAT(YANI ZEHEN ME TEZI AUR QUWATE HAFZA)ZYADA HO (DALAEL HO)-IS ISM KA ZAKIR BUJA ILMO SAKHA MASHHUR HO JATA HAI AUR SHAHER BA SHAHERAWAAMO KHWAAS US KI MADHO SANA KARNE LAGE-