BaaB 27 IBAADAT GUZAARI WA TARK E HARAAM: Taa’at ke maana faraiz ki adaayegi , haraam cheezon se parhez aur hudood e shara par kaarband
hona hai. HAZRATE MUJAHID REHAMATULLAH ALAIH farmane ILAAHI ke muta’alliq kehte hai ke iska matlab ye hai ke banda ALLAH TA’ALA ki ibaadat wa itaa’at karta rahe. TAA’AT KI HAQEEQAT : Taa’at ki haqeeqat ALLAH TA’ALA ki maarifat , khauf e Khuda, ALLAH TA’ALA se ummeed aur hamaawaqt ALLAH TA’ALA ki taraf ruju hona hai, wo banda jo in ausaaf (khoobiyon) se khaali hota hai wo imaan ki haqeeqat ko nahi paa sakta lihaaza itaa’at us waqt tak sahi nahi hoti jab tak ke banda ALLAH TA’ALA ki maarifat aur us bemisl , Bemisaal Qaadir wa khaaliq RABB E ZULJALAAL ki tamaam sifaton par imaan nahi laata. Ek badawi ne HAZRATE MUHAMMED BIN ALI BIN HUSAIN RADIYALLAHU ANHUM se arz ki ke tum ne ALLAH ko dekha hai? Uski ibaadat karte ho? AAPNE farmaya haan dekhkar ibaadat karta hun , poocha wo kaise? AAPNE farmaya WO aankhon ke noor se nahi dil ke idraak se dekha jaata hai. USE hawaas nahi paa sakte, WO apni laataadaad(anginat) nishaaniyon se pehchaana jaata hai , be-andaaza ausaaf se mausoof hai. WO kisi par zulm nahi karta , WO aasmaan wa zameen ka maalik hai aur USKE siwa koi maabood nahi hai, badawi be-saakhta keh utha ALLAH jaanta hai ke USE kis gharaane mein APNA RASOOL bhejna hai. BAATINI ILM KYA HAI:  Ek aarif se baatini ilm ke muta’alliq poocha gaya , unhone kaha wo ALLAH TA’ALA ka raaz hai jise WO APNE doston ke dilon mein daal deta hai aur kisi farishte aur insaan ko uski khabar tak nahi hoti. HAZRATE KAAB AHBAAR RADIYALLAHU ANHU se marwi hai, unhone kaha agar insaan ek daane ke baraabar ALLAH TA’ALA ki azmat par yaqeen haasil kare to wo hawa par ude aur paani par chale , paak hai wo zaat jisne Apni maarifat ke idraak par insaan ke iqraar e aajizaana ko imaan qaraar diya aur ataa-karda ne’maton par insaan ke shukr na kar sakne ke aitraaf ko shukr qaraar diya hai. JANAAB MEHMOOD AL WARRAAQ ke ash’aar hai: 1)Jabke ALLAH TA’ALA ki ne’maton par mera shukr karna bhi ALLAH ki ek ne’mat hai jispar shukr waajib hai. 2) pas main kaise US ke karam ke bagair shukriya adaa kar sakta hun agarche mujhe bohot taweel zindagi bhi de di jaaye. 3) jab insaan ko khushi milti hai to musarratein aam ho jaati hai aur jab ko dukh pohonchta hai to uske baad use behtareen ajr (badla) milta hai. 4) har khushi aur gami mein ALLAH TA’ALA ki aisi ne’mat poshidaa hai jo behr o bar mein nahi sama sakti. Jab maarifat e KHUDAWANDI haasil ho jaaye to bandagi ka iqraar laazmi hai aur jab imaan dil mein jagah bana le , RABB TA’ALA ki taa’at waajib ho jaati hai. Imaan ki do qismein hai. zaahir wa baatin, zabaan se iqraar ko zaahir aur dil se tasdeeq ko baatin kehte hai, qurb e KHUDAWANDI aur ibaadat wa itaa’at mein mominon ke mukhtalif darjaat hai magar imaan mein sab baraabar ke shareek hai. jo momin tawakkul , ikhlaas aur ALLAH ki raza joi (raazi karne)mein jitna hissa rakhta hai usi qadar uska martaba buland hota hai. Ikhlaas ye hai ke banda ALLAH TA’ALA se apne aamaal ke ajr ka taalib na ho. Isliye ke jo shakhs sawaab ki ummeed aur azaab ke khauf se ibaadat karta hai uska ikhlaas mukammal nahi hota kyunki usne to apni bhalaayi ke liye ibaadat ki hai. HUZOOR SALLALLAHU ALAIHI WASALLAM ka farmaan hai ke bure kutte ki tarah na bano jo darr ke maare kaam karta hai , na hi bure mazdoor ki tarah bano jo ujrat ke bagair kaam hi nahi karta, Farmane ILAAHI hai: Aur baaz logon me se wo hai jo kinaare par ALLAH ki ibaadat karta hai , agar use bhalaayi mile to woh mutmaeen ho jaata hai aur agar use aazmaaish pade to apne munh waapas palat jaaye duniya aur aakhirat ko khasaare mein diya. Agar ALLAH TA’ALA aamaal par ajr na deta tab bhi USKE ehsaanaat aur inaamaat itne hai ke hum par USKI ibaadat aur itaa’at zaroori thi jab ki USKA hukm bhi ho aur ajr ka waada bhi ho. Tawakkul ye hai ke insaan haajat-mandi ke waqt ALLAH TA’ALA par aitemaad kare , zaroorat ke waqt USKI taraf ruju kare aur masaaib ke nuzool mein itminaan e qalb aur kaamil sukoon ka saboot faraaham kare kyunki mutawakkil (tawakkul karnewala) aadmi khoob jaanta hai ke masaaib ka utarna ALLAH hi ki taraf se hai, wo khair o shar ke har kaam ko baap bete, maal o daulat ki taraf se nahi, Khaaliq e kainaat ki taraf se samajhte hai aur kisi bhi haalat mein ALLAH TA’ALA ke siwa kisi aur par aitemaad nahi karte chunaanche farmane ILAAHI hai: Jo ALLAH par tawakkul rakhta hai pas ALLAH use kaafi hai. Raza ka maana ye hai ke insaan ALLAH ke jaari karda amoor ko muskuraate hue qubool kare. Baaz Ulema ka qaul hai ke ALLAH ki baargaah mein sabse zyaada qareeb wo shakhs hai jo USKI raza par raazi hai , Hukma ka qaul hai ke bohot si musarratein bimaari hoti hai aur bohot si bimaariyaan shifa hoti hai. kisi shaayar ka qaul hai: 1) kitni ne’matein aisi hai jo masaaib(museebaton) se ghiri hui hai. 2) aur kitni musarratein aisi hai jo masaaib ki tarah naazil hui. 3) khushi aur gam dono mein sabr karo kyunki har kaam ka ek anjaam hota hai. 4) har gam ke baad khushi aur har khoobi mein buraayi bhi poshida hai. Hamare liye ye irshaad e RABBAANI kaafi hai ke tum kisi cheez ko naapasand karte ho haalaan ke wo tumhare liye behtar hoti hai (AL QURAN) . Bande ki ibaadat aur taa’at hubb e dunya (duniya ki mohabbat) tark kiye bagair naamukammal rehti hai. Ek daanishwar ka qaul hai ke behtareen naseehat wo hai jo dil par koi hijaab na rehne de aur be hijaabaat dunyawi ta’alluqaat hai. (yaani is naseehat se tamaam dunyawi ta’alluqaat dil se munqata ho jaayein). Ek aur hakeemaana manqoola hai ke duniya ek lamha hai use taa’at wa bandagi mein guzaar de. ABUL WALEED AL BAAJI ka qaul hai: 1)Jab tum khoob achchi tarah jaante ho ke tumhari zindagi ek saa’at se zyaada nahi hai. 2) to tum use ehtiyaat se kyun nahi kharch karte use taa’at wa ibaadat mein kyun basar nahi karte. Ek shakhs ne HUZOOR SALLALLAHU ALAIHI WASALLAM se arz ki YAA RASOOLALLAH ! Main maut ko naapasand karta hun, AAPNE farmaya tera maal wagaira hai? Arz ki jee haan! AAPNE farmaya maal ko pehle bhej do ke aadmi apne maal ke saath hoga. (sallallahu alaihi wasallam) HAZRATE ISAA ALAIHISSALAAM ka irshaad hai ke teen cheezon mein bhalaayi hai, bolne, dekhne aur chup rehne mein, jiska bolna zikre KHUDA nahi wo bolna bekaar hai, jiska dekhna ibrat ki nigaah se nahi wo dekhna bhool hai aur nisyaan hai aur jiski khaamoshi apne anjaam par gaur karne ke liye nahi uski khaamoshi bekaar hai kyun ki tafakkur hi se dunyawi mailaan (jhukao) khatam hota hai, pasandeeda cheezon ki tamanna murjha jaati hai aur insaan gaur o fikr ka aadi ho jaata hai. Har insaan ko haraam cheezon ki taraf nigaah nahi daalni chaahiye kyun ki nazar ek aisa teer hai jo khata nahi hota aur ye ek zabardast quwwat hai. Farmane NABAWI hai nazar shaitaan ke teeron mein se ek teer hai , jisne khauf e KHUDA ki wajah se use haraam se bacha liya, ALLAH TA’ALA use aisa imaan ataa karega jiski lazzat wo apne dil ki gehraaiyyon mein mehsoos karega. Hukma ka qaul hai jisne apni nazar ko aawaara chord diya usne be-inteha sharmindagi uthaayi , ye aazaad nigaahi insaan ko benaqaab kar deti hai, use zaleel o khwaar karti hai aur jahannam mein taweel muddat tak rehne ko uspar waajib kar deti hai, apni nazar ki hifaazat kar , agar tu ne use aawaara chord diya to buraaiyyon mein ghir jaayega aur agar tu ne ispar qaabu paa liya to tamaam aazaa e badan tere farma bardaar ho jaayenge. Aflaatoon se poocha gaya ke dil ke liye zyaada nuqsaan pohonchaane waali cheez kaan hai ya aankh? Usne kaha ye dono dil ke liye parinde ke do paron ki tarah hai, wo unhi ki quwwat se udta hai , jab unmein se koi toot jaata hai to wo udne mein bohot dushwaari mehsoos karta hai. JANAAB MUHAMMED BIN ZAU ka qaul hai ke ALLAH TA’ALA ne har aql waale ke liye ye saza rakh di hai ke wo har us cheez ke dekhne par majboor hota hai jisse wo nafrat karta hai. Ek zaahid (buzurg) ne kisi shakhs ko dekha , wo ek ladke se hansi mazaaq kar raha tha, zaahid ne us se kaha, aye aql ke andhe! Tujhe Kiraaman kaatibeen aur muhaafiz farishton se bhi sharm nahi aati jo tere aamaal likhkar unhe mehfooz karte jaa rahe hai aur teri in buraaiyon ke gawaah ban rahe hai aur teri aisi poshida buraaiyyon se waaqifiyat haasil kar rahe hai jin ko tu logon ke saamne karne se ghabraata hai. QAZI AL ARJAANI kehte hai: 1)aye meri do aankhon! Tumne galat nigaahi se kaam lekar mere dil ko bohot buri
jagah par laa khada kiya hai. 2) aye meri aankhon ! Mere dil ko gumraah karne se ruk jao, tum do ho kar ek ko qatl karne ki koshish kar rahe ho. HAZRATE ALI RADIYALLAHU ANHU ka farmaan hai ke aankhen shaitaan ka jaal hai, aankh jald asar karnewala hissa hai aur bohot hi jald shikast kha jaata hai , jis kisi ne apne aazaa e badan ko ALLAH TA’ALA ki ibaadat mein istemaal kiya , uski ummeed bar aayi (poori huwi) aur jisne apne aazaa e badan ko khwaahishaat ke peeche laga diya, uske aamaal baatil ho gaye. HAZRATE ABDULLAH BIN MUBARAK KI NASEEHATEIN: HAZRATE ABDULLAH BIN MUBARAK ne kaha hai imaan ki haqeeqat, RASOOLON ki laayi hui kitaabon ki tasdeeq ko kaha jaata hai, jo Quran ki tasdeeq karta hai uske ahkaamaat (hukmon) par amal karta hai use jahannam se najaat mil gayi. Jo haraam karda cheezon se kinaara-kash hua wo tauba par maail hua, jisne rizq e halaal khaaya wo muttaqi ban gaya, jisne faraiz ko anjaam diya uska islam mukammal ho gaya, jisne zabaan ko raast go (sach bolnewaali) banaaya wo halaakat se bach gaya , jisne zulm ko naapasand kiya wo qisaas se bach gaya, jisne sunnaton ko adaa kiya uske aamaal paakeeza ho gaye aur jisne khuloos se ALLAH TA’ALA ki ibaadat ki uske aamaal maqbool ho gaye. HAZRATE ABU DARDA RADIYALLAHU ANHU se marwi hai , unhone HUZOOR SALLALLAHU ALAIHI WASALLAM se arz kiya mujhe waseeyat farmaiyye, AAPNE farmaya paakeeza hunar ikhtiyaar kar, nek amal kar, ALLAH TA’ALA se har din ka rizq talab karta reh aur apne aap ko murdon mein shumaar kar, aur har insaan ke liye zaroori hai ke wo apne nek aamaal par na itraaye kyun ki ye aamaal ke liye ek azeem halaakat hai, aisa aadmi amal karke ALLAH TA’ALA par ehsaan dharta hai haalaan ke use ye ilm nahi hota ke uska amal maqbool hua ya nahi , aise gunaah jin ke baad nadaamat aur pashemaani ho us ibaadat se achche hai jismein takabbur aur riya (dikhaawa) shaamil ho. Farmaane ILAAHI hai…… Baaz mufassireen ka qaul hai ke is aayat ka matlab ye hai ke wo duniya mein nek amal kar ke itraaya karte the, aakhirat mein unki wo nekiyaan buraaiyon ki shakal mein zaahir hogi. ek buzurg jab ye aayat padhte to farmaya karte ke dikhaawe ki ibaadat karnewalon ke liye halaakat hai aur farmane ILAAHI “ALLAH ki ibaadat mein kisi ko shareek na kar ” se bhi baaz Ulemaa ne riya (dikhawa) ki shirkat muraad li hai. HAZRATE IBNE MASOOD RADIYALLAHU ANHU se marwi hai ke sabse aakhir mein Quran majeed ki ye aayat naazil hui: “Aur daro us din se jis mein tum ALLAH ki taraf lautaaye jaaoge phir har nafs ko apne aamaal ka poora badla diya jaayega aur kisi par zulm nahi hoga.” MUHAMMED BIN BISHR REHMATULLAH ALAIH farmate hai: 1) tera kaseer (zyada) waqt guzar chuka , is bache hue thode ko kaam mein laa is tarah ke tu aadil gawaah ho aur tere ye af’aal teri nek khaslaton ki shahaadat denge. 2) agar tu ne guzishta (beete) dino mein buraaiyyan ikhatti karli hai to ab nekiyaan kar, tu nekbakht ho jaayega. 3) achchi baat ko kal par na daal, kal aaye to tu naa ho. Ek doosra shayar kehta hai: 1) buri khwaahishaat ko jald poora karta hai aur tauba ko kal par daal deta hai. 2) aisi hi gaflat mein maut aa jaayegi , ye aqalmandon ka kaam nahi hai. HAZRATE DAWOOD ALAIHISSALAAM KI HAZRATE SULEMAN ALAIHISSALAAM KO NASEEHATEIN : HAZRATE DAWOOD ALAIHISSALAAM ne HAZRATE SULEMAN ALAIHISSALAAM se farmaya teen cheezein momin ki parhezgaari par dalaalat karti hai. na paane ki soorat mein behtareen tawakkul , paa lene ki soorat mein behtareen raza aur khatm ho jaane ki soorat mein behtareen sabr. Ek hakeem ka qaul hai ke jisne masaaib (museebaton) par sabr kiya usne maqsood ko paa liya. Shayar kehta hai; 1) agar tujh par zamaana koi museebat naazil kare to sabr kar, aah wa fuga Na kar. 2) agar duniya apne tamaamtar husn ke baawajood tujh se munh pher le to sabr kar kyun ke yeh taqwa aur neki ki nishaani hai. 3) apne nafs ko sabr aur taqwa par majboor kar , phir tu har us fazeelat ko paa lega jiski tu tamanna rakhta hai. Doosra shayar kehta hai: 1) sabr husool e maqsood ki kunji hai aur hamesha ke liye ek madadgaar hai. 2) agar dukh ki raat taweel ho jaaye to sabr kar kyunki aksar dekha gaya hai ke dukh ka anjaam masarrat hota hai. 3) aur basaa auqaat sabr karne wale ko sabr ke baad pachtaana nahi padta. Ek aur shayar kehta hai: 1)sabr imaan ki mazboot rassi aur shaitaani waswason ke liye dhaal hai . 2) sabr ka anjaam behtareen aur gusse ka anjaam badtareen hota hai. 3) agar tujhe zamaana koi dukh de to samajh le shuru hi se aisa hota hai. 4) is yaqeen e mohkam ke saath sabr ki zirah pehen le ke sabr khushnoodi KHUDA ka sabab hai. aur sabr ki kayi qismein hai, paabandi se faraiz e KHUDAWANDI ka adaa karna aur unke behtareen auqaat ka khayaal rakhna, ibaadat par sabr, doston aur hamsaayon (padosiyon) ki zyaadatiyon par sabr, marz par sabr, faqr par sabr, gunaahon, naajaiz khwaahishaat , shaitaani waswasa aur aazaaye jismaani ko gair zaroori kaamon mein istemaal karne se sabr wagaira. END OF BAAB 27 Mukashifatul quloob