BAAB 70
HUQOOQUL IBAAD (BANDON KE HAQ ) :
Har insaan par yeh laazim hai ke jab woh doosre se mile to usey salaam kahe, jab woh usey daawat de to uski daawat qubool kare, jab usey cheenk aaye to uska jawaab de, jab woh beemar pade to uski ayaadat ko jaaye, jab woh Mar jaaye to uske janaaze mein haazir ho, jab woh qasam dilaaye to uski qasam ko poora kare, jab woh naseehat ka khwaastgaar ho to usey naseehat kare, uski gair-maujoodgi mein uski peeth ki hifaazat kare yaani uski geebat naa kare aur uske liye wohi kuch pasand kare jo apne liye pasand karta hai aur har woh cheez jisey woh apne liye napasand samajhta hai uske liye bhi makrooh samjhe.
Yeh tamaam ehkaam ahaadees mein waarid huwe hai chunaanche HAZRATE ANAS رضي الله عنه
HUZOOR  ﷺ se riwaayat karte hai, AAPNE farmaya tujh par musalmanon ke 4 haq hai, unke nek ki imdaad kar , bure ke liye talab e magfirat kar, unmein se jaanewale (marnewale) ke liye dua maang aur unmein se tauba karnewale ke saath mohabbat rakh.
HAZRATE IBNE ABBAS رضي الله عنهما is farmaan e ILAAHI “woh aapas mein rehem karnewale hai” ki tafseer mein farmate hai ke unke nek , buron ke liye aur bure nekon ke liye dua karte hai, jab koi badkaar ummat e MOHAMMED (ﷺ ) ke nek mard ko dekhta hai to kehta hai Aye ALLAH! TU ne isey jo bhalaayi ataa farmayi hai usmein barkat de, usey saabit qadam rakh aur hamein uski barkaton se nawaaz, aur jab koi nek kisi badkaar ko dekhta hai to kehta hai Aye ALLAH! isey hidaayat de iski tauba qubool farma aur iski lagzishon ko maaf farma de.
Musalmaan par musalmaan ka ye bhi haq hai ke woh jo kuch apne liye pasand karta hai, doosre bhai ke liye bhi wohi pasand kare aur jo cheez apne liye buri samajhta hai doosre musalmaan ke liye bhi usey bura samjhe.
HAZRATE NO’MAAN BIN BASHEER رضي الله عنه kehte hai ke MAINE RASOOLALLAH ﷺ ko yeh farmate huwe suna hai ke ek doosre se mohabbat karne aur baaham mushaqqat karne mein musalmaanon ki misaal ek jism jaisi hai , jab jism ka koi uzw takleef  mein hota hai to tamaam jism uske ehsaas aur bukhaar mein mubtela hota hai.
HAZRATE ABU MOOSA رضي الله عنه HUZOOR ﷺ se riwaayat karte hai, AAPNE farmaya ke musalmaan, musalmaan ke liye deewaar ki tarah hai jiska ek hissa doosre ko taqwiyat (taaqat) deta hai.
Musalmaan ke huqooq mein se yeh bhi hai ke woh apni zabaan aur kisi feyl (kaam) se doosre musalmaan ko dukh naa pohonchaaye.
Farmane NABAWI ﷺ hai ke musalmaan woh hai jiske haath aur zabaan se musalmaan mehfooz rahe.
Ek taweel hadees hai jisme HUZOOR ﷺ  ne logon ko achhi aadat apnaane ke muta’alliq hukm farmaya hai, farmaya agar tum ye nahi kar sakte ho to logon ko apne shar se mehfooz rakho, ye tumhare liye sadka hai jo tumne apni zaat ke liye diya hai, aur farmaya Afzal musalmaan wo hai jiske haath aur zabaan se musalmaan mehfooz rahe.
HUZOOR ﷺ ne farmaya “jaante ho musalmaan kaun hai ? “ SAHABA E KIRAAM ne arz kiya ke ALLAH ﷻ aur USKA RASOOL ﷺ  behtar jaante hai, AAPNE farmaya musalmaan woh hai jiske haath aur zabaan se doosre musalmaan mehfooz rahe. SAHABA ne arz ki momin kaun hai ? AAPNE farmaya jisne apni taraf se musalmaanon ko unke maal aur jaanon mein bekhauf kar diya, poocha gaya muhaajir kaun hai ? AAPNE farmaya jisne buraayiyon ko chhord diya aur unse kinaara-kash raha.
Ek shakhs ne arz kiya “ YAA RASOOLALLAH ﷺ  ! Islam kya hai ? “ AAPNE farmaya ye ke tu dil se ALLAH ko tasleem kar le aur tere haath aur zabaan se doosre musalmaan mehfooz rahe.
MUJAAHID رضي الله عنه ka qaul hai ke jahannamiyon par khaarish musallat kar di jaayegi jo tezi se unka gosht khatm karke unki haddiyaan numaaya kar degi, tab nida aayegi aye falaan ! kya ye khaarish tujhe takleef deti hai ? woh kahega haan! awaaz aayegi, ye musalmaanon to takaaleef dene ka tere liye badla hai.
Farmaane NABAWI ﷺ hai MAINE ek aise shakhs ko Jannat me chalte phirte dekha hai jisne musalmaanon ke raaste se ek aise darakht ko kaat diya tha jo unhe takleef diya karta tha.
HAZRATE ABU HURAIRA رضي الله عنه ne arz kiya “YA RASOOLALLAH ! ﷺ mujhe aisa amal batlaayiye jisse Main nafa haasil karun, AAPNE   farmaya musalmaanon ke raaste se takleef dene waali cheezon ko door kiya karo.
Farmaane NABAWI ﷺ hai ke jo shakhs musalmaanon ke raaste se aisi kisi cheez ko door kar deta hai, jo unhein takleef deti hai to ALLAH TA’ALA uske badle mein uske liye neki likh deta hai aur uske liye Jannat ko waajib kar deta hai.
Farmaane NABAWI ﷺ  hai, kisi musalmaan ke liye jaaiz nahi hai ke woh apne musalmaan bhai ki taraf aisa ishaara kare jise woh na-pasand karta hai.
Farmaane NABAWI ﷺ hai, kisi musalmaan ke liye ye jaaiz nahi hai ke woh kisi musalmaan ko khaufzada kare.
Neez irshaad farmaya ke ALLAH TA’ALA momin ki takleef ko na-pasand farmata hai.
RABEE’ BIN KHAISAM رضي الله عنه ka qaul hai ki logon ki 2 qismein hai, agar tera mukhaatib momin hai to usey eeza (takleef) na de aur agar jaahil hai to uski jahaalat mein na pado aur bande par musalmaan ka ye bhi haq hai ke woh har musalmaan se tawaazo’ se pesh aaye aur takabbur se pesh na aaye kyunki ALLAH TA’ALA har itraane waale mutakabbir ko na-pasand farmata hai.
Farmane NABAWI ﷺ hai, ALLAH TA’ALA ne MUJHE  WAHI farmaayi hai ke TUM tawaazo’ karo aur ek doosre par fakhr wa takabbur naa karo, agar koi doosra TUM se takabbur se pesh aaye to bardaasht karo chunaanche ALLAH TA’ALA ne APNE NABI ﷺ se farmaya hai:
“Darguzar ko apnaiyye , Neki ka hukm kijiye aur jaahilon se munh pher lijiye.”
HAZRATE IBNE ABI AUFA رضي الله عنه  se marwi hai ke HUZOOR ﷺ har musalmaan se tawaazo’ se pesh aate aur bewaa aur miskeen ke saath chal kar unki haajat rawaayi karne mein aa’r mehsoos naa farmate aur naa takabbur se kaam lete.
Huqooq ul ibaad mein yeh baat bhi daakhil hai ke logon ki baatein ek doosre ko naa bataayi jaaye aur kisi ki baat sunkar kisi doosre ko naa sunaayi jaaye.
Farmane NABAWI ﷺ hai ke chugalkhor Jannat mein nahi jaayega.
KHALEEL BIN AHMED رضي الله عنه ka qaul hai jo tere saamne doosre logon ki chugliyaan khaata hai woh teri chugliyaan doosre logon ke saamne khaata hoga aur jo tujhe doosre logon ki baatein batata hai woh teri baatein doosre logon ko batata hoga. Ek haq yeh bhi hai ke gusse ki haalat mein apne kisi jaannewale se teen din se zyada tark e ta’alluq naa kare.
HAZRATE ABU AYYUB ANSARI رضي الله عنه se marwi hai RASOOLALLAH ﷺ ne farmaya kisi musalmaan ke liye ye jaaiz nahi hai ke woh apne bhai se teen din se zyada qataa e ta’alluq kare, dono ek doosre ke saamne aayein , ye idhar munh pher kar guzar jaaye aur woh udhar munh phere chala jaaye ,unmein se behtar woh hai jo salaam karne mein pehel kare.
Farmane NABAWI ﷺ hai jisne kisi musalmaan bhai ko uski lagzish ke sabab chord diya ALLAH TA’ALA usey qayamat mein chord dega.
IQRAMA se marwi hai ALLAH TA’ALA ne YUSUF عليه السلام se farmaya, bhaiyyon se Tere afw wa darguzar ki wajah se MAINE do aalam mein TERA zikr buland kar diya hai.
HAZRATE AYESHA رضي الله عنهما se marwi hai, HUZOOR ﷺ ne APNI zaat ki khaatir kabhi kisi se inteqaam nahi liya, haan jab HUDOODULLAH ki baat hoti thi to AAP ALLAH ki raza jui ki khaatir badla liya karte the.
HAZRATE IBNE ABBAS رضي الله عنهما   ka qaul hai, koi shakhs kisi galti se darguzar nahi karta magar uske badle mein ALLAH TA’ALA uski izzat buland karta hai (yaani jo shakhs kisi galti se darguzar karta hai, ALLAH TA’ALA uski izzat buland karta hai.)
Farmane NABAWI ﷺ hai ke sadqe se maal kam nahi hota, afw wa darguzar se ALLAH TA’ALA  insaan ki izzat badhaata hai aur jo shakhs ALLAH ki khushnoodi ke liye tawaazo’ karta hai ALLAH TA’ALA usey buland martaba ataa farmata hai.
END OF BAAB 70.