yeh syedna ans raziallahu taal anho se rivayet hai
nabi aakhir alzman sale wasalam ke husool ke liye razamand ke dem [ dʌm ]

nazar bad ki soorat mein ( Rohani ilaaj ), zahreela kaatnay

aur chhalay / phorna. ( sahih muslim, pi pi. 1206, 2196 hadees )
ashi’ a-tul کی-lam’ āt ( farsi ) ke safha 645,’ allama Sheikh par

‘ Abdul Al Haq Muhaddas diĥlvī rehmatullahi taal alaih wazahat mein likhte hain

is hadees ki :’ dem mein jaaiz hai prfarmng, yaad rakhen

tamam bimarion aur musibaton ki soorat – is ( rizaq ) nahi hai

un teen taq mehdood. yeh tenun zikar kiya gaya hai

dem ke tor par un ke liye kharabi hai aur muasar hai khaas tor par ke tor par

a’ lā hazrat, imam ahal sunnat,’ allama molana alhaj

imam Hafiz imam qaari راھ Shah imam Ahmed Raza Khan alaih fatawa Africa ke safha 168 par bayan kya hai taal rehmatullahi : kuch nahi hai

hain jo jaaiz taveez [ ta’ wīżāt ] ke istemaal mein ghalat

quran Majeed ki ayaat, Allah ki azeem al shan naamon se tayyar

ya deegar duayen ya دعا؛ haqeeqat mein yeh hain

mustahib. mehboob aur babarkat nabi sale wasalam

lhza jis se ‘, jis ka matlab

aap apne musalman bhai ko faida ho sakta hai ke darmain unhon ny aisa hi karna chahiye.’ ( sahih muslim, pi pi. 1208, 2199 hadees )