hazrat shaikh abul qasim rahmatullah alayh ne Sirat me byaan kiya hain kiek baar ek larhka sakht bimar huva ki marnay kkareeb ho gaya tha to ek rozmainay nabi e akram sallallahu alayhi w aalayhi wsallam ko khwab me dekhaki aap sallallahu alayhi w aalayhi wa sallam nefarma rahay hain ki Tuaayaat e shifa se abtak kyu gafil raha?[matlab enaayaat k zariye elaj kyunahi kiya?]
AAYAAT AS-SHIFA YE HAIN….
ﻭَﻳَﺸْﻒِ ﺻُﺪُﻭﺭَ ﻗَﻮْﻡٍ ﻣُّﺆْﻣِﻨِﻴﻦَ

wa yashfi sudoora qawmin mumineena(at-Tawba, 9:14)
ﻳَﺎ ﺃَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟﻨَّﺎﺱُ ﻗَﺪْ ﺟَﺎﺀﺗْﻜُﻢ ﻣَّﻮْﻋِﻈَﺔٌ ﻣِّﻦ ﺭَّﺑِّﻜُﻢْ ﻭَﺷِﻔَﺎﺀ
ﻟِّﻤَﺎ ﻓِﻲ ﺍﻟﺼُّﺪُﻭﺭِ ﻭَﻫُﺪًﻯ ﻭَﺭَﺣْﻤَﺔٌ ﻟِّﻠْﻤُﺆْﻣِﻨِﻴﻦَ
Yaa ayyuha an-naasu qad ja’atkum maw`izhatunmin rabbikum wa shifaun limaa  fee as-sudoori wa hudan wa rahmatun lil-mumineen.
 (Yunus, 10:57)
َﻳﺨْﺮُﺝُ ﻣِﻦ ﺑُﻄُﻮﻧِﻬَﺎ ﺷَﺮَﺍﺏٌ ﻣُّﺨْﺘَﻠِﻒٌ ﺃَﻟْﻮَﺍﻧُﻪُ ﻓِﻴﻪِ ﺷِﻔَﺎﺀ
ﻟِﻠﻨَّﺎﺱِ
yakhruju min butooniha sharaabun mukhtalifunalwaanuhu feehi shifaunlin-naas
 (an-Nahl, 16:69)
ﻭَﻧُﻨَﺰِّﻝُ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻘُﺮْﺁﻥِ ﻣَﺎ ﻫُﻮَ ﺷِﻔَﺎﺀ ﻭَﺭَﺣْﻤَﺔٌ ﻟِّﻠْﻤُﺆْﻣِﻨِﻴﻦَ
Wa nunazzilu mina al-qurani ma huwa shifaun warahmatun lil-mumineen(an-Najm, 17:82)
ﻭَﺇِﺫَﺍ ﻣَﺮِﺿْﺖُ ﻓَﻬُﻮَ ﻳَﺸْﻔِﻴﻦِ
Wa idha maridtu fahuwa yashfeeni
(ash-Shu`ara, 26:80)
ﻗُﻞْ ﻫُﻮَ ﻟِﻠَّﺬِﻳﻦَ ﺁﻣَﻨُﻮﺍ ﻫُﺪًﻯ ﻭَﺷِﻔَﺎﺀ
qul huwa lil-ladheena amanoo hudan wa shifaun
(al-Fussilat, 41:44)
*ES AYAAT SE ELAJ KA TAREEQA YE HAIN KIBISMILLAH W SURAH E FATEHA SHARIF
PARH KAR 21 BAR YE AAYAT E SHIFA SHARIF PARHA JAEN AUR PANI PE DAM KARKAYNAZR E BUD K MARIZ KO PILAYA JAEN AURSUB’AH SHAM 3-3 BAR AAYAT E SHIFAPARH KAR MARIZ PE DAM KIYA JAEN.11 DIN KAMAL SE ASAR ZAEL HO JAEGA.AUR ENBISMILLAH W SUURE FATEHA SHARIF K SATHAAYAT SHIFA CHINI KI RAKAABI PE LIKHKAR 3 WAQT PANI SE DHO KAR PILAYI BHI JASAKTI HAIN,ESSAY BHI 11 YA 21 DINKAR SAKTAY HAIN.*AUR YE AAYAT E SHIFA HAR MARZ CHAHAYCHOTA YA BARHA KOI BHI LA ELAJ MARZ
KA ELAJ HAIN UPAR LIKHI KISI BHI TARKEEB SEELAJ KIYA JAEN,INSHALLAH HAR
MARZ SE SHIFA HASIL HOGI