En aayaat sharifa ko zafran w arq gulab se yakhanay k zard rang se enayaat ko likh kar momjama karkay hamela ksidhay bazu pe bandh de to hamelaw uskay shikam ka beta nazar e bad se mahfooz
rakhta hain.bachay ki wiladatk bad esay bachay k galay me pahnaye to wo bhihar nazar k khatrat se
mahfooz rahta hain.wo aayat e sharifa ye hain.
..
ﺇِﺫْ ﻗَﺎﻟَﺖِ ﺍﻣْﺮَﺃَﺓُ ﻋِﻤْﺮَﺍﻥَ ﺭَﺏِّ ﺇِﻧِّﻲ ﻧَﺬَﺭْﺕُ ﻟَﻚَ ﻣَﺎ ﻓِﻲ ﺑَﻄْﻨِﻲ
ﻣُﺤَﺮَّﺭًﺍ ﻓَﺘَﻘَﺒَّﻞْ ﻣِﻨِّﻲ ﺇِﻧَّﻚَ ﺃَﻧﺖَ ﺍﻟﺴَّﻤِﻴﻊُ ﺍﻟْﻌَﻠِﻴﻢُ
ﻓَﻠَﻤَّﺎ ﻭَﺿَﻌَﺘْﻬَﺎ ﻗَﺎﻟَﺖْ ﺭَﺏِّ ﺇِﻧِّﻲ ﻭَﺿَﻌْﺘُﻬَﺎ ﺃُﻧﺜَﻰ ﻭَﺍﻟﻠّﻪُ
ﺃَﻋْﻠَﻢُ ﺑِﻤَﺎ ﻭَﺿَﻌَﺖْ ﻭَﻟَﻴْﺲَ ﺍﻟﺬَّﻛَﺮُ ﻛَﺎﻷُﻧﺜَﻰ ﻭَﺇِﻧِّﻲ ﺳَﻤَّﻴْﺘُﻬَﺎ
ﻣَﺮْﻳَﻢَ ﻭِﺇِﻧِّﻲ ﺃُﻋِﻴﺬُﻫَﺎ ﺑِﻚَ ﻭَﺫُﺭِّﻳَّﺘَﻬَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺸَّﻴْﻄَﺎﻥِ
ﺍﻟﺮَّﺟِﻴﻢِ ﻓَﺘَﻘَﺒَّﻠَﻬَﺎ ﺭَﺑُّﻬَﺎ ﺑِﻘَﺒُﻮﻝٍ ﺣَﺴَﻦٍ ﻭَﺃَﻧﺒَﺘَﻬَﺎ ﻧَﺒَﺎﺗًﺎ
ﺣَﺴَﻨًﺎ ﻭَﻛَﻔَّﻠَﻬَﺎ ﺯَﻛَﺮِﻳَّﺎ

su.imran aayat 35/36yahan mainay nazar e bad w ussay bachnay k aurnazar e bad k asar ko dur
karnay k tareeqay bataye hain,jo ba aasaani aapkar saktay hain.ummid hain ki jo bhi mere bhai ya bahan es postse faeda uthaengay wo meremurshid aur mere liye dua karaengay aur main bhidua karta hun ki Allahta’ala apnay habib sallallahu alayhi w aalehi wsallam aapko aapkay ahl oayaal ko karobar ko har buri nazar se bachayeaameen