Whoso recites this surah would die in peace and tranquillity; Allah would raise him from the grave smiling and happy; Allah would not punish him on the day of judgement, rather refreshing drinks would be given him to drink and then he would be sent to paradise. In this world if he recites it to encounter his enemies, they would run away without inflicting any harm on him; and the fear of the
person with whom he has some business would disappear and he would remain fully safe.
Bismillaahir Rahmaanir Raheem
 1. Wan naazi ‘aati gharqa
 2. Wan naa shi taati nashta
 3. Wass saabi-haati sabha
 4. Fass saabi qaati sabqa
 5. Fal mu dab-bi raati amra
 6. Yawma tarjufur raajifa
 7. Tatba’u har raadifa
 8. Quloobuny-yau maaiziw-waaji-fa
 9. Absaa ruhaa khashi’ah
 10. Ya qoo loona a-ina lamar doo doona fil haafirah
 11. Aizaa kunna ‘izaa man-nakhirah
 12. Qaalu talki izan karratun khaasirah.
 13. Fa inna ma hiya zajratuw-waahida
 14. Faizaa hum biss saahirah
 15. Hal ataaka hadeethu Musaa
 16. Iz nadaahu rabbuhu bil waadil-muqad dasi tuwa
 17. Izhab ilaa fir’auna innahu taghaa.
 18. Faqul hal laka ilaa-an tazakka.
 19. Wa ahdi yaka ila rabbika fatakh sha
 20. Fa araahul-aayatal kubra.
 21. Fa kazzaba wa asaa.
 22. Thumma adbara yas’aa.
 23. Fa hashara fanada.
 24. Faqala ana rabbu kumula’alaa.
 25. Fa-akha zahul laahu nakalal aakhirati wal-oola.
 26. Inna fee zaalika la’ibratal limaiy-yaksha
 27. A-antum a shaddu khalqan amis samaa-u banaaha.
 28. Raf’a sam kaha fasaw waaha
 29. Wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaaha.
 30. Wal arda b’ada zaalika dahaaha.
 31. Akhraja minha maa-aha wa mar ‘aaha.
 32. Wal jibala arsaaha.
 33. Mataa’al lakum wali an ‘aamikum.
 34. Fa-izaa jaaa’atit taaam matul kubraa.
 35. Yauma Yata zakkarul insaanu ma sa’aa.
 36. Wa burrizatil-jaheemu limany-yaraa.
 37. Fa ammaa man taghaa.
 38. Wa aasaral hayaatad dunya
 39. Fa innal jaheema hiyal maawaa.
 40. Wa ammaa man khaafa maqaama Rabbihe wa nahan nafsa ‘anil hawaa
 41. Fa innal jannata hiyal maawaa
 42. Yas’aloonaka ‘anis saa’ati ayyaana mursaahaa
 43. Feema anta min zikraahaa
 44. Illaa rabbika muntahaa haa
 45. Innamaaa anta munziru many yakshaahaa
 46. Ka annahum Yawma yarawnahaa lam yalbasooo illaa ‘ashiyyatan aw duhaahaa