Whoso recites this surah, his record of deeds would not be used against him.
If this surah is written on paper and put around the neck of a pregnant woman as a tawiz, she would deliver the child easily without delay; but as soon as the child comes out the tawiz should be removed at once because this surah would take out every thing from her inside.
If this surah is written on paper and hung as a tawiz for the protection
of cattle they would remain safe from all calamities; if it is hung on the wall of a house it would remain safe from wild animals.
Bismillaahir Rahmaanir Raheem

 1. Izas samaaa’un shaqqat
 2. Wa azinat li rabbihaa wa huqqat
 3. Wa izal ardu muddat
 4. Wa alqat maa feehaa wa takhallat
 5. Wa azinat li Rabbihaa wa huqqat
 6. Yaaa ayyuhal insaanu innaka kaadihun ilaa rabbika kad han famulaaqeeh
 7. Fa ammaa man ootiya kitaabahoo biyameenih
 8. Fasawfa yuhaasabu hi saabany yaseeraa
 9. Wa yanqalibu ilaaa ahlihee masrooraa
 10. Wa ammaa man ootiya kitaabahoo waraaa’a zahrih
 11. Fasawfa yad’oo subooraa
 12. Wa yaslaa sa’eeraa
 13. Innahoo kaana feee ahlihee masrooraa
 14. Innahoo zanna al lany yahoor
 15. Balaaa inna rabbahoo kaana bihee baseera
 16. Falaaa uqsimu bishshafaq
 17. Wallaili wa maa wasaq
 18. Walqamari izat tasaq
 19. Latarkabunna tabaqan ‘an tabaq
 20. Famaa lahum laa yu’minoon
 21. Wa izaa quri’a ‘alayhimul Quraanu laa yasjudoon (make sajda)
 22. Balil lazeena kafaroo yukazziboon
 23. Wallaahu a’lamu bimaa yoo’oon
 24. Fabshshirum bi’azaabin aleem
 25. Illal lazeena aamanoo wa ‘amilus saalihaati lahum ajrun ghairu mamnoon