Whoso recites this bountiful surah would rise on the day of judgement among the prophets, messengers and virtuous servants of Allah; and Allah would give him reward ten times the number of those who prayed salat of Jumu-ah and were present of on the day of Arafa, and also keep him free from fear and hardship.

If the written text of this surah on paper is put around the neck of a child as a tawiz his weaning would be made easy.
Whoso recites this surah, while sitting on the bed, he would remain in Allah’s protection till morning.
Bismillaahir Rahmaanir Raheem

 1. Wassamaaa’i zaatil burooj
 2. Wal yawmil maw’ood
 3. Wa shaahidinw wa mashhood
 4. Qutila as haabul ukhdood
 5. annaari zaatil waqood
 6. Iz hum ‘alaihaa qu’ood
 7. Wa hum ‘alaa maa yaf’aloona bilmu ‘mineena shuhood
 8. Wa maa naqamoo minhum illaaa anyyu’minoo billaahil ‘azeezil Hameed
 9. Allazee lahoo mulkus samaawaati wal ard; wallaahu ‘alaa kulli shai ‘in Shaheed
 10. Innal lazeena fatanul mu’mineena wal mu’minaati summa lam yatooboo falahum ‘azaabu Jahannama wa lahum ‘azaabul hareeq
 11. Innal lazeena aamanoo wa ‘amilu saalihaati lahum Jannaatun tajree min tahtihal anhaar; zaalikal fawzul kabeer
 12. Inna batsha rabbika lashadeed
 13. Innahoo Huwa yubdi’u wa yu’eed
 14. Wa Huwal Ghafoorul Wadood
 15. Zul ‘Arshil Majeed
 16. Fa’ ‘aalul limaa yureed
 17. Hal ataaka hadeesul junood
 18. Firawna wa Samood
 19. Balil lazeena kafaroo fee takzeeb
 20. Wallaahu minw waraaa ‘ihim muheet
 21. Bal huwa quraanum Majeed
 22. Fee Lawhim Mahfooz